Met het terugdraaien van de aardgaswinning en het klimaatakkoord is de warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen. Gebouw- en woningeigenaren gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van hun bezit. Het Rijk verwacht van iedere gemeente dat er in 2021 een Transitievisie Warmte ligt. De gemeente moet bovendien de regierol nemen in het proces richting aardgasvrij. Wat houdt dit in en hoe doe je dit slim?

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Rob Geldhof.

Wijkaanpak aardgasvrij

In de uitvoeringsfase neem je als gemeente regie in de Wijkaanpak Aardgasvrij. Samen met alle betrokkenen in de wijk ga je voortvarend maar zorgvuldig aan de slag. Wij helpen jou hierbij met onze kennis over warmtetechnieken, gebouwmaatregelen en businesscases in combinatie met onze participatie- en proceskunst. Zo helpen we jouw ambities te verbinden aan de lokale praktijk. We bieden houvast met ons heldere Stappenplan (click op de button hieronder) waarbinnen je flexibel kunt starten.

Download hier de brochure
Bekijk meer projecten
Bekijk hier ons stappenplan
Neem vrijblijvend contact op

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte geeft de focus en richting die nodig is om verder te komen met de warmtetransitie. Samenwerking met je stakeholders staat daarbij centraal. De Transitievisie Warmte maakt keuzes inzichtelijk, creëert duidelijkheid over het tijdspad naar aardgasvrije wijken en borgt een zorgvuldige politieke besluitvorming. Het is de perfecte basis om te komen tot een programmatische aanpak van de warmtetransitie in je gemeente en uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Download hier de brochure
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Regionale Structuur Warmte (RSW)

Met de Regionale Structuur Warmte (RSW) krijgt warmte een plek in de RES. De RSW gaat over de inzet en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau, en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Daarbij staan “bovenregionale” bronnen, waarop meerdere gemeenten aanspraak kunnen maken, centraal. Hoe bepaal je of een warmtebron bruikbaar is, en wie komt welke warmte toe? Met stakeholders in de regio stel je daarvoor binnen de RSW een afwegingskader op, en creëer je gezamenlijk inzicht in het koppelen van vraag en aanbod in de warmtetransitie.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Duurzame vastgoedstrategie voor woningcorporaties

Stap voor stap toewerken naar een CO2-neutrale woningvoorraad: dat is de essentie van een duurzame vastgoedstrategie. De basis daarvoor leggen we met slimme datavisualisaties. Met werklijnen en beleidsuitgangspunten zetten we het kader op voor tactische en operationele uitvoering.

Bekijk hier de demonstratievideo
Download hier de brochure
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Programmamanagement aardgasvrij

We zien in de transitie naar aardgasvrije gemeenten en regio’s dat de stap gemaakt gaat worden van visie naar realisatie, het daadwerkelijk bouwen aan projecten. Daarin sturen we op inspirerende en samenhangende wijze verschillende wijk- en gemeentegrens overstijgende thema’s en de daarbij behorende partijen aan. De programmamanagers Aardgasvrij van Over Morgen ondersteunen de regio’s en de gemeenten bij het kiezen van de strategie en brengen planningen en belangen bij elkaar. Wij onderscheiden ons met het slim combineren van data-analyse, technische en financiële know how en proceskennis. We zetten een programmaaanpak op en ondersteunen hiermee de uitvoering

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten warmtetransitie