Nooit eerder gebeurde er zoveel tegelijk in het buitengebied. Grote transities in de landbouw, in opwekken van energie, klimaatopgaven en natuurontwikkeling komen samen met sociale thema’s als leefbaarheid, leegstand, woningaanbod en gezondheid. Deze opgaven beïnvloeden elkaar en doen beroep op de schaarse ruimte. Niets doen is geen optie.

Gerard van Santen

Waar we je mee kunnen helpen

Wij zien jouw uitdaging  

Stad-land verbinding, droogte, landbouwtransitie, natuurontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, en ga zo maar door… Het buitengebied kent belangrijke en complexe opgaven die elkaar beïnvloeden en die een allemaal ingepast moeten worden in de beperkte ruimte. Transformatie is nodig om de toekomst tegemoet te treden en daar helpen wij je graag bij. 

Onze oplossing 

Wij vinden gedeeld eigenaarschap en een coöperatieve manier van samenwerken belangrijk. Verschillende partners in een gebied zijn gezamenlijk ‘eigenaar’ van het gebied, waarbij deze gebiedspartners wel verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden hebben. Gezamenlijk hebben de gebiedspartners een gedeelde verantwoordelijkheid voor de inrichting van een gebied. In de samenwerking tussen de gebiedspartners creëren wij ruimte en het gesprek over het ‘welbegrepen eigenbelang’ van de afzonderlijke gebiedspartners.  

Gebiedsgericht en pionierend samenwerken

Het buitengebied staat voor verschillende grote uitdagingen, zoals klimaatverandering en veranderingen in de landbouw. Gebiedsgericht en pionierend samenwerken is dé manier voor het aanpakken van deze uitdagingen en voor het toekomstbestendig maken van het buitengebied. Met verstand van inhoud, verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement zijn wij aanjager van deze manier van werken. We denken integraal en opgavegericht en zijn goed in het agenderen van belangrijke onderwerpen. Daarbij brengen we als eerste beweging op gang in gebiedsprocessen.  

In samenwerking met lokale en regionale vertegenwoordigers van het gebied maken wij visies, strategieën, plannen en programma’s voor de transities en opgaves van het buitengebied. Afhankelijk van het vraagstuk behandelen we vragen soms vooral vanuit een breed perspectief en soms meer vanuit de diepe inhoud. We gaan altijd op zoek naar de inhoudelijke oplossingen die passen bij het gebied en we stimuleren daarmee een integrale aanpak. Vanuit de kracht en identiteit van het gebied komen we tot oplossingen die beweging op gang brengen. Feiten en data vormen hierbij de basis voor een duurzame inrichting op gebiedsniveau.  

Voor een toekomstbestendig platteland is een slimme verbinding tussen transitie, opgave en gebied nodig. Er spelen belangrijke en complexe ecologische en maatschappelijke opgaven die elkaar beïnvloeden en die een beroep doen op de schaarse ruimte. Daarbij moeten we de beschikbare financiële middelen effectief inzetten.  

We ondersteunen provincies, gemeenten en andere overheden bij hun gebiedsprocessen, door het opzetten van integrale, gebiedsgerichte aanpakken. Wij zetten ambities van het gebied om in een duidelijke koers voor het gebied, met behulp van o.a.: 

Wil je als gemeentebestuurder of ambtenaar aan de slag met de voedseltransitie, maar weet je niet waar te beginnen? Wij helpen je graag op weg. Wij vragen niet wat de gemeente kan doen op het gebied van voedsel, maar wat voedsel kan betekenen voor jouw gemeente. Met een mix van doeltreffende, creatieve werkvormen zetten we samen de voedseltransitie op de agenda in jouw gemeente.

Onze adviseurs helpen je met:

  • Workshops en themaverkenning
  • Inspringtheater
  • Storytelling
  • Debat
  • Lezing
  • Bewonersbijeenkomst
Neem contact op met Gerard van Santen

RES als ruimtelijke opgave

De RES als bestuurlijk platform en regionale schakel past goed in de transitie naar het energiesysteem van de toekomst. Wij richten ons op de ruimtelijke inpassing van de RES met een ambitieuze visie, die tegelijkertijd behapbaar is qua omvang en tijd.  

Om dit te bereiken, passen we een integrale aanpak toe waarbij we het gebied als geheel bekijken en de onderlinge samenhang van verschillende aspecten analyseren. Dit doen we vanuit onze sterke maatschappelijke betrokkenheid en het lef om uitdagingen aan te gaan. 

We beginnen met een grondige analyse van data en andere relevante informatie, waardoor we een integrale visie kunnen ontwikkelen. Hierbij staan diverse aspecten centraal, zoals data, inhoud, cijfers, connecties met andere opgaven, verbinden, participatie en een verscheidenheid aan werkvormen. Dit creëert een werkomgeving waarin moed wordt gestimuleerd en uitdagingen op het gebied van energietransitie worden aangegaan. 

We zijn ons bewust van het feit dat er tegenkrachten zijn vanuit de samenleving en organiseren hier omheen, om tot een zo breed mogelijk gedragen RES te komen. Het opzetten en ontwikkelen van actiegericht beleid is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. We onderzoeken hierbij welke partnerschappen er nodig zijn en welk organiserend vermogen er huis is om de inpassing van de RES succesvol uit te voeren. 

Neem contact op met Erik van Beurden

Klimaatadaptatie in een gebiedsgerichte aanpak

Onze aanpak van klimaatadaptatie is gebiedsgericht en richt zich op de volgende principes: mensgericht, governance, participatief en integraal. We zorgen ervoor dat de data en technologie die we gebruiken in dienst staan van het persoonlijke verhaal van de mensen in het gebied. Dit betekent dat we aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers in het gebied en bij de kansen die er liggen. 

We werken nauw samen met verschillende beleidspartners om tot een gezamenlijke aanpak te komen en bundelen onze krachten om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het gebied. Een participatieve aanpak waarbij alle belanghebbenden betrokken worden is hierbij van groot belang. We gaan samen buiten aan de slag en realiseren gezamenlijk de maatregelen, wat zorgt voor een groter draagvlak en betrokkenheid van de bewoners, waardoor de kans op succes groter wordt. 

Onze integrale aanpak met brede duurzaamheidsvisie is gericht op het verminderen en verzachten van de gevolgen van klimaatverandering en het werken aan een duurzame toekomst voor de bewoners van het gebied. Hierbij houden we niet alleen rekening met de directe gevolgen van klimaatverandering, maar ook met bredere duurzaamheidsdoelen. Zo wordt het gebied niet alleen beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar wordt er ook gewerkt aan een duurzame toekomst voor de bewoners. Wij hebben onder andere expertise op het gebied van: 

  • Klimaatadaptatie in breed perspectief 
  • Droogte 
  • Waterhuishouding
  • Beekherstel 
Neem contact op met Fiona van der Burgt

Bekijk onze projecten