Welke rol spelen tankstationlocaties straks in de transitie naar duurzame mobiliteit?

Het speelveld van de energiemarkt voor mobiliteit verandert in snel tempo. Het geloof in de verkoop van diesel en benzine verdwijnt. Gemeenten kunnen voorsorteren op de duurzame mobiele transitie door na te denken over de toekomst van huidige tankstationlocaties. Lees hier onze two-pager over de toekomst van tankstations.Wat participatie écht moet zijn: samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

We leven in een tijd waarin veranderingen die impact hebben op onze leefomgeving aan de orde van de dag zijn. Overheden, ontwikkelaars en andere private partijen krijgen grote opgaven voor hun kiezen. Een ding hebben ze gemeen: dit lukt niet alleen. Participatie is nodig. Lees hier onze visie op participatie.
Tweeluik: urgentie grondbeleid buitengebied

Het gevecht om de ruimte is groter dan ooit in het buitengebied. Naast de puzzel van traditionele opgaven zoals wonen en werken, hebben gemeenten en regio’s nu ook te maken met de ruimtelijke inpassing van energieprojecten. Grondbeleid blijft onderbelicht maar kan een oplossing bieden in het gevecht om de ruimte. Lees hier meer.
Waterstof: route van belofte naar praktijk

Anno 2022 weten we meer over waterstof en ook de samenleving is steeds nieuwsgieriger naar dit onderwerp. Dagelijks krijgen we bij Over Morgen vragen van overheden, woningcorporaties en burgers over de rol van waterstof in de energietransitie. Het is dus tijd voor een update! Lees daarom hier onze update.
Integraal gebiedsgericht werken in de RES

In plaats van te werken aan ‘projecten die je ruimtelijk wil inpassen’, kan je er ook voor kunnen kiezen om vanuit het gebied te kijken naar hoe je zo effectief mogelijk het totaal aan gebiedsopgaven kan oplossen.

Dit paper gaat in op deze aanpak. We bieden inzicht en reiken tips aan hoe je dit verder kunt oppakken. Lees hier meer.
De omgevingsvisie: het startpunt voor toekomstbestendige participatie

Wij stellen dat de omgevingsvisie het perfecte startpunt om doelgericht te werken aan de leefomgeving. Daarom willen wij de omgevingsvisie aangrijpen om verdere samenwerking vanuit de gemeente met de samenleving te versterken. In de omgevingsvisie wordt een toekomstbeeld geschetst voor de grote en nieuwe opgaven en ontwikkelingen waar we voor staan. Lees hier meer.Het leven in de RES

In dit paper beschrijven wij op basis van al onze ervaringen in het land, wat volgens ons nodig is richting de totstandkoming van de RES 1.0 (1 juli 2021) en de periode daarna. Uiteindelijk is ook de RES slechts een middel om tot realisatie van de energietransitie te komen. Lees hier meer.Participatie volgens Over Morgen

Met de komst van de Omgevingswet wordt participatie bij wet verplicht. Maar de term ‘participatie’ is een containerbegrip. Hoog tijd dus om onze visie en aanpak op participatie te delen. Want als je participatie goed doet, kom je tot de beste resultaten. Lees hier meer.Juiste communicatie en participatie essentieel bij ontwikkeling laadinfrastructuur

Verschillende onderzoeken tonen aan dat steun en betrokkenheid van lokale inwoners essentieel is voor het slagen van projecten in de energietransitie. Het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte levert vaak weerstand op in de omgeving. In deze paper laten wij aan de hand van praktijk-voorbeelden zien hoe de omgeving vroegtijdig bij het proces van plaatsing van laadinfrastructuur kan worden betrokken. Lees hier meer.Benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ 2019

De potentie van zonne-energie bedrijfsdaken in Nederland is groot. In ons land bevinden zich ruim 37.000 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2. Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van adviesbureau Over Morgen blijkt dat gemiddeld 6,5% van het potentiële oppervlak van deze bedrijfsdaken nu is voorzien van zonnepanelen. Lees hier meer.Wetgevingsagenda Warmtewet 2.0 en warmtenetten in de praktijk

Gemeenten hebben een regierol bij het CO2-vrij maken van (de warmtevoorziening in) de gebouwde omgeving. Om daadwerkelijk de regie te kunnen pakken, hebben gemeenten instrumenten nodig. Grootschalige uitrol van warmtenetten vraagt om projectoverstijgende oplossingen voor het vollooprisico en het bronrisico. Lees hier meer.Benchmark Openbaar Laden 2019

De verwachte groei van elektrisch vervoer in Nederland zet flink door. Net als voorgaande jaren brengen we met onze Benchmark Openbaar Laden in beeld in hoeverre gemeenten voorbereid zijn op het aantal elektrische voertuigen in 2020 en 2025, want laden mag geen barrière zijn voor het kiezen voor een elektrisch voertuig. Lees hier meer.Perfecte integrale gebiedsontwikkeling is een mythe

Het is tegenwoordig niet meer dan logisch dat overheden meer eisen stellen aan nieuwe gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten energieneutraal, circulair, klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen. Hoe voorkom je een opeenstapeling met een nietje erdoor? Lees hier meer.Duurzaam samenwerken in gebiedsontwikkeling

Toenemende zelforganisatie, werken in allianties en stapeling van opgaven zijn belangrijke trends in gebiedsontwikkeling. De uitdaging is participatieve, organische, inclusieve gebiedsontwikkeling. Lees hier meer.Een duurzame vastgoedportefeuille die technisch haalbaar en betaalbaar is

Vastgoed is in principe een statisch object dat staat in de dynamische wereld van de gebruikers en haar behoefte. De noodzaak tot verduurzamen zit dan ook voor een belangrijk deel aan de vraagzijde. Lees hier meer.Vijf argumenten waarom een zonnepark geen mer-beoordeling nodig heeft

Bij het ontwikkelen van zonnepark zit niemand te wachten op onnodige juridische procedures. We willen tenslotte de energietransitie versnellen en niet vertragen. Het kost bovendien onnodig geld. Vijf argumenten waarom een mer-beoordeling niet nodig is. Lees hier meer.De positie van waterstof in de energietransitie

We zien een sterke groei van zon- en windenergie waarvan opslag essentieel gaat worden om het aanbod en de vraag beter op elkaar af te stemmen. En ligt er een opgave om onze mobiliteit te verduurzamen. Wat is de positie van waterstof in dit verhaal? Lees hier meer.Toekomstbestendig bouwen

Hoe wonen en leven we over 20 jaar? De ontwikkelingen in onze leefomgeving kunnen we aan de hand van data inzichtelijk maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om te analyseren wat er speelt en hoe we met onze blik vooruit kunnen bouwen. In deze publicatie schetsen wij de aandachtspunten aan de hand van 3 type ontwikkelingen. Lees hier meer.De ondergrond komt boven

De bodem staat onder druk. Vier ingrijpende ontwikkelingen zorgen voor nog meer impact op de inrichting van de ruimte boven en beneden de grond. Met data wordt dat goed zichtbaar. Om deze ruimte toekomstbestendig en duurzaam in te richten moeten we integraal werken. Lees hier meer.