De druk op de ruimte neemt toe. Steden groeien met meer woningen, bedrijven en voorzieningen. Wat moeten we nú doen om de stad leefbaar, betaalbaar, bereikbaar en gezond te houden voor iedereen? Arcadis | Over Morgen regisseert stedelijke gebiedsontwikkeling. Wij zijn visionaire stadmakers met kennis van zaken en uitvoeringskracht. We omarmen transities voor duurzame en goede plannen voor een betere kwaliteit van leven. Wij zijn jouw samenwerkingspartner voor gebiedsontwikkeling.

Waar we je mee kunnen helpen

Visie- en planvorming

Het fundament voor goede en voortvarende gebiedsontwikkeling is een krachtig plan met sterke visie. Wij zetten ambities van samenwerkende partijen om naar een gebiedsvisie. Dit sterke fundament werken we uit tot haalbare en maakbare plannen. Tekenen, rekenen en organiseren gaan altijd hand in hand.

Onze visies en plannen zijn altijd duurzaam, sociaal-inclusief en gezond. We werken op verschillende schaalniveaus: regio, gemeente, gebied en gebouw. We benutten data en digitale tooling voor snelle gebiedsanalyses. Onze aanpak is energiek, verbindend en slagvaardig. We inspireren en zetten aan tot beweging en actie.

Onze adviseurs helpen je graag met:

 • Gebiedsvisie
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Omgevings- en stadsvisie
 • Stedenbouwkundig- en landschapsplan
 • Gebiedsparticipatie
 • Gebiedsanalyse
 • Gebouwconcept
Neem vrijblijvend contact op

Strategie en haalbaarheid

Hoe kom je van plan tot uitvoering? Op die vraag geven wij antwoord. Vanuit een duidelijke ontwikkelstrategie en een businesscase zetten wij samenwerkingen op tussen markt en overheid. In planvorming brengen wij technische, milieukundige en financiële expertise, om zo de haalbaarheid en maakbaarheid van visies en plannen te garanderen. Wij combineren ingenieurskracht en organiserend vermogen in gebiedsontwikkeling.

Organisaties ondersteunen we met hun vastgoed- en portefeuillestrategie. Expertise van de uitvoering, zowel in vastgoed als openbare ruimte, brengen we vroegtijdig in. Want in mooie plannen kun je niet wonen en werken. Zo helpen we jou bij de realisatie van succesvolle projecten.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Ontwikkelingsstrategie
 • Vastgoed- en portefeuillestrategie
 • Businesscases en grondexploitaties
 • Beleidsadvies (kostenverhaal, grondbeleid)
 • Haalbaarheidsstudies
 • Huisvestingsstrategie
 • Locatiestudie
 • Marktbenaderingsstrategie
 • Marktonderzoek
 • Risicoanalyse
Neem contact op met Jaco van Vliet

Integrale duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling kan niet meer zonder een heldere, integrale en afgewogen duurzaamheidsaanpak. Wij maken voor gebiedsontwikkelingen duurzaamheidsvisies en -concepten. Wij helpen bij het bepalen van de ambitie, het ontwerpen van de visie en het bedenken en selecteren van elkaar versterkende maatregelen. We stapelen geen ambities, maar komen samen met de klant tot een concreet, richtinggevend en haalbaar resultaat. Zo werken we in samenhang met de ruimtelijke context, de businesscase en participatie aan een leefbare en duurzame toekomst voor ons allemaal.

Onze visies en concepten omvatten de volle breedte van het thema duurzaamheid: mobiliteit, energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en sinds kort ook het thema gezondheid.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Ambitiestelling
 • Duurzaamheidsvisie/-concept
 • Duurzaamheidsmaatregelen
 • Financiële haalbaarheid
Neem vrijblijvend contact op

Wijkaanpak

In veel wijken staat de leefbaarheid onder druk. Dit uit zich in sociaal-maatschappelijke uitdagingen zoals overlast, armoede, eenzaamheid, onveiligheid of gezondheidsproblemen. De uitdaging is het koppelen van de sociale, economische en fysieke opgaven, zodat de wijk zich integraal ontwikkelt en zo de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit in de wijk verbetert. Transities op mobiliteit, energie en gezondheid zien wij als een kans voor wijkversterking.

Door de wijk centraal te stellen, verbinden we opgaven, identificeren we koppelkansen en werken we deze uit. Met een gebiedsgerichte, integrale aanpak werken we samen met bewoners en partners aan toekomstbestendige wijken. We analyseren de wijk, maken hier een gedragen toekomstbeeld voor en ontwikkelen een uitvoeringsprogramma met projecten en activiteiten. Een aanpak gericht op een betere kwaliteit van leven in de wijk.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Wijkanalyse
 • Wijkvisie
 • Ontwikkelkader
 • Uitvoeringsprogramma
 • Wijksturing en wijkorganisatie
 • Participatieaanpak
Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op met Tobias Jansen

Flexwonen

Veel doelgroepen kunnen maar moeilijk de woningmarkt betreden of een woning vinden in hun voorkeursgemeente. Met de realisatie van flexwoningen versnellen we de bouw van nieuwe duurzame woningen en maken we efficiënt gebruik van ruimte die nu beschikbaar is.

Uitdagingen daarbij zijn het vinden van een geschikte locatie, een goed beleidsproces waarbij het zoeken is naar de juiste procedure, goede participatie en een haalbare businesscase. Met kennis van gebiedsontwikkeling helpen we gemeenten met de locatiescan in de zoektocht naar een (tijdelijke) plek voor deze flexibele woningen en brengen we versnelling in de totstandkoming van de woningne. Samen met woningcorporatie, gemeente en omgeving werken we toe naar de bouw van flexwoningen in 12 maanden. Hierbij maken we gebruik van onze kennis van regelgeving, regelingen en de aandachtspunten voor een haalbare businesscase.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Locatiescan
 • Uitvoeringsstrategie
 • Procesmanagement
 • Participatieaanpak
Neem vrijblijvend contact op met Ronja van der Roest

Participatie

Arcadis | Over Morgen gelooft in participatie. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op de omgeving van inwoners en ondernemers. de omgeving. Op de fysieke omgeving, maar meer nog op de omgeving van de gebruikers en bewoners. Wij geloven dat, wanneer je de omgeving op tijd betrekt bij het maken van plannen, er ruimte is voor hun perspectief op de plannen. En dat je hierdoor tot betere oplossingen komt. Een participatie aanpak is elke keer anders, passend bij het doel, onderwerp, thema en de doelgroep.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Ons team