De druk op de ruimte neemt toe. Steden groeien met meer woningen, bedrijven en voorzieningen. Wat moeten we nú doen om de stad leefbaar, betaalbaar, bereikbaar en gezond te houden voor iedereen? Arcadis | Over Morgen regisseert stedelijke gebiedsontwikkeling. Wij zijn visionaire stadmakers met kennis van zaken en uitvoeringskracht. We omarmen transities voor duurzame en goede plannen voor een betere kwaliteit van leven. Wij zijn jouw samenwerkingspartner voor gebiedsontwikkeling.

Scroll direct naar

Visie- en planvorming

Het fundament voor goede en voortvarende gebiedsontwikkeling is een krachtig plan met sterke visie. Wij zetten ambities van samenwerkende partijen om naar een gebiedsvisie als sterk fundament voor planuitwerking. Visies werken we uit in haalbare en maakbare plannen. Tekenen, rekenen en organiseren gaan altijd hand in hand.

Onze visies en plannen zijn altijd duurzaam, sociaal-inclusief en gezond. We maken visies en plannen op verschillende schaalniveau: regio, gemeente, gebied en gebouw. We benutten data en digitale tooling voor snelle gebiedsanalyses. Onze aanpak is energiek, verbindend en slagvaardig. We inspireren en zetten aan tot beweging en actie.

Onze adviseurs helpen je graag met:

Gebiedsvisie
Verstedelijkingsstrategie
Omgevings- en stadsvisie
Stedenbouwkundig- en landschapsplan
Gebiedsparticipatie
Gebiedsanalyse
Gebouwconcept

Neem contact op met Ruben Visser.

Neem vrijblijvend contact op

Strategie en haalbaarheid

Hoe kom je van plan naar uitvoering? Op die vraag geven wij antwoord. Vanuit een duidelijke ontwikkelstrategie en een businesscase zetten wij samenwerkingen op tussen markt en overheid. In planvorming brengen wij technische, milieukundige en financiële expertise, zodat de haalbaarheid en maakbaarheid van visies en plannen wordt gegarandeerd. Wij combineren ingenieurskracht en organiserend vermogen in gebiedsontwikkeling.

 

Organisaties ondersteunen wij met hun vastgoed- en portefeuillestrategie. Expertise van de uitvoering, zowel in vastgoed als openbare ruimte, brengen we vroegtijdig in. Want in mooie plannen kun je niet wonen en werken. Zo helpen we jou om succesvolle projecten te realiseren.

 

Onze adviseurs helpen je met:

Ontwikkelingsstrategie
Vastgoed- en portefeuillestrategie
Businesscases en grondexploitaties
Beleidsadvies (kostenverhaal, grondbeleid)
Haalbaarheidsstudies
Huisvestingsstrategie
Locatiestudie
Marktbenaderingsstrategie
Marktonderzoek
Risicoanalyse

Neem contact op met Jaco van Vliet.

Integrale duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling kan niet meer zonder een heldere, integrale en afgewogen duurzaamheidsaanpak. Wij maken voor gebiedsontwikkelingen duurzaamheidsvisies en -concepten. Wij helpen bij het bepalen van de ambitie, het ontwerpen van de visie en het bedenken en selecteren van elkaar versterkende maatregelen. We stapelen geen ambities, maar komen samen met de klant tot een concreet, richtinggevend en haalbaar resultaat. Zo werken we in samenhang met de ruimtelijke context, de businesscase, en participatie aan een leefbare en duurzame toekomst voor ons allemaal.

Gebiedsontwikkeling kan niet meer zonder een heldere, integrale en afgewogen duurzaamheidsaanpak. Wij maken voor gebiedsontwikkelingen duurzaamheidsvisies en -concepten. Wij helpen bij het bepalen van de ambitie, het ontwerpen van de visie en concept en het bedenken en selecteren van elkaar versterkende maatregelen.

 

We stapelen geen ambities, maar komen tot een samenhangend, concreet en haalbaar resultaat. Zo werken we passend bij de ruimtelijke context, de businesscase en participatie aan een leefbare en duurzame toekomst.

Onze visies en concepten omvatten de volle breedte van het thema duurzaamheid, met sinds kort ook het thema gezondheid. Onze visies en concepten omvatten de volle breedte van het thema duurzaamheid: mobiliteit, energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid.

 

Onze adviseurs helpen je met:

Ambitiestelling
Duurzaamheidsvisie/-concept
Duurzaamheidsmaatregelen
Financiële haalbaarheid

 

Neem contact op met Martijn Blankestijn

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Wijkaanpak

In veel wijken staat de leefbaarheid onder druk. Dit uit zich in sociaal-maatschappelijke uitdagingen zoals overlast, armoede, eenzaamheid, onveiligheid of gezondheidsproblemen. De uitdaging is het koppelen van de sociale,

economische en fysieke opgaven, zodat de wijk zich integraal ontwikkelt en de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit in de wijk verbetert. Transities op mobiliteit, energie en gezondheid zien wij als een kans voor wijkversterking.

 

Door de wijk centraal te stellen, verbinden we opgaven, identificeren koppelkansen en werken we deze uit. Met een gebiedsgerichte, integrale aanpak werken we samen met bewoners en partners aan toekomstbestendige wijken. We analyseren de wijk, maken een gedragen toekomstbeeld voor de wijk en ontwikkelen een uitvoeringsprogramma met projecten en activiteiten. Een aanpak gericht op een betere kwaliteit van leven in de wijk.

 

Onze adviseurs helpen je met:

Wijkanalyse

Wijkvisie
Ontwikkelkader
Uitvoeringsprogramma
Wijksturing en wijkorganisatie
Participatieaanpak

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op met Tobias Jansen

Flexwonen

Veel doelgroepen kunnen maar moeilijk de woningmarkt betreden of een woning vinden in de gemeente waar ze willen wonen. Met de realisatie van flexwoningen versnellen we de bouw van nieuwe duurzame woningen, en maken we efficiënt gebruik van ruimte die nu beschikbaar is. We ontzorgen en versnellen van het realiseren van flexwoningen.

Uitdagingen daarbij zijn het vinden van een geschikte locatie, een goed beleidsproces waarbij het zoeken is naar de juiste procedure, goede participatie en een haalbare businesscase. Met kennis van gebiedsontwikkeling helpen we gemeenten met de locatiescan in de zoektocht naar een (tijdelijke) plek voor deze flexibele woningen en brengen we versnelling. We werken samen met woningcorporatie, gemeente en omgeving toe naar bouw van flexwoningen in 12 maanden. Hierbij maken we gebruik van onze kennis van regelgeving, regelingen en de aandachtpunten voor een haalbare businesscase.

 

Onze adviseurs helpen je met:

Locatiescan
Uitvoeringsstrategie
Procesmanagement
Participatieaanpak

Neem vrijblijvend contact op met Ronja van der Roest

Participatie

Arcadis | Over Morgen gelooft in participatie. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op de omgeving van inwoners en ondernemers. de omgeving. Op de fysieke omgeving, maar meer nog op de omgeving van de gebruikers en bewoners. Wij geloven dat, wanneer je de omgeving op tijd betrekt bij het maken van plannen, er ruimte is voor hun perspectief op de plannen. En dat je hierdoor tot betere oplossingen komt. Een participatie aanpak is elke keer anders, passend bij het doel, onderwerp, thema en de doelgroep.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Ons team

Lennart van Gameren

Lennart van Gameren

Arie Willem Bijl

Frank Platen

Frank Platen

Inge van Dijk

Joris Bokhove

Bokhove Joris

Malu Hilverink

Malu Hilverink

Martijn Blankestijn

Martijn Blankestijn

Matthijs Deurloo

Ruben Visser

Ruben Visser

Rosa Goossens

Sanne Veldhuizen

Sanne Veldhuizen Over Morgen

Sietse Gronheid

Sietse Gronheid

Stephanie Pelgrum

Stephanie Pelgrum

Tobias Janssen

Tobias Janssen