Door rappe verstedelijking neemt de druk op de ruimte toe. De roep om extra woningen, ruimte voor bedrijven, mobiliteit en groen is groot. Om de stad in de toekomst voor iedereen leefbaar, betaalbaar, bereikbaar en gezond te houden is nú regie nodig. Als visionaire stadsmaker met kennis van zaken en uitvoeringskracht is Arcadis | Over Morgen is jouw samenwerkingspartner voor gebiedsontwikkeling. Met jou werken we aan een gezonde stedelijke leefomgevingen: duurzaam en mensgericht.

Contact Helen Amerika voor een kennismaking

Waar we je mee kunnen helpen

Integrale duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder een heldere, integrale en afgewogen duurzaamheidsaanpak. Voor gebiedsontwikkelingen maken wij duurzaamheidsvisies en -concepten. Dat begint bij het bepalen van de ambitie, het ontwerpen van de visie en het bedenken en selecteren van elkaar versterkende maatregelen. We stapelen geen ambities, maar werken samen aan een concreet, richtinggevend en haalbaar resultaat. Met inachtneming van de ruimtelijke context, de businesscase en participatie komen we tot een leefbare en duurzame toekomst voor ons allemaal. 

Onze visies en concepten omvatten de volle breedte van het thema duurzaamheid: mobiliteit, energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. 

Onze adviseurs helpen je met:  

 • Ambitiestelling 
 • Duurzaamheidsvisie/-concept 
 • Duurzaamheidsmaatregelen 
 • Financiële haalbaarheid 
Neem contact op met Martijn Blankestijn

Gezondheid in gebiedsontwikkeling

De gezondheidszorg staat onder druk. Met de huidige vergrijzing en de rappe verstedelijking is het belang van een gezonde leefomgeving groter dan ooit. Hoe vertaal je ambities voor een gezonde buurt of stad naar effectieve en integrale maatregelen?  

Door gezondheid vroegtijdig en concreet te borgen in planprocessen voor gebiedsontwikkeling, maakt Arcadis | Over Morgen werkelijkheid van ambities rondom de gezonde leefomgeving. In gebiedsaanpakken en -ontwikkelingen stellen wij met samenwerkingspartners ambities, doelen, eisen en maatregelen op in een duidelijke procesaanpak. Zo leggen we de basis voor een gezonde leefomgeving. 

Onze adviseurs helpen je met: 

 • Visie en beleid 
 • Quick-scan gezonde leefomgeving 
Lees meer over de gezonde leefomgeving

Ontwikkelstrategie en proces

Hoe kom je van plan tot uitvoering? Op die vraag geven wij antwoord. Vanuit een duidelijke ontwikkelstrategie en een businesscase zetten wij samenwerkingen op tussen markt en overheid. In planvorming brengen wij technische, milieukundige en financiële expertise, om zo de haalbaarheid en maakbaarheid van visies en plannen te garanderen. Wij combineren ingenieurskracht en organiserend vermogen in gebiedsontwikkeling.

Organisaties ondersteunen we met hun vastgoed- en portefeuillestrategie. Expertise van de uitvoering, zowel in vastgoed als openbare ruimte, brengen we vroegtijdig in. Want in mooie plannen kun je niet wonen en werken. Zo helpen we jou bij de realisatie van succesvolle projecten.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Ontwikkelingsstrategie
 • Vastgoed- en portefeuillestrategie
 • Businesscases en grondexploitaties
 • Beleidsadvies (kostenverhaal, grondbeleid)
 • Haalbaarheidsstudies
 • Huisvestingsstrategie
 • Locatiestudie
 • Marktbenaderingsstrategie
 • Marktonderzoek
 • Risicoanalyse
Neem contact op met Jaco van Vliet

Flexwonen

Met de realisatie van flexwoningen versnellen we de bouw van nieuwe duurzame woningen en maken we efficiënt gebruik van beschikbare ruimte. Flexwonen is daarom een goede manier om de woningnood snel op te lossen. Ook helpen flexwoningen in het halen van de taakstellingen en het huisvesten van kwetsbare en lastig te plaatsen doelgroepen. Toch worstelen gemeenten vaak met het bouwen van huizen op een tijdelijke locatie.  

Samen met woningcorporatie, gemeente en omgeving werkt Arcadis | Over Morgen toe naar de bouw van flexwoningen in 12 maanden. We benutten onze kennis van regelgeving, regelingen en de aandachtspunten voor een haalbare businesscase. In dit proces hanteren wij als Arcadis | Over Morgen een 8 stappen model voor flexwonen. Hierin zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen:  

 • Locatiescan 
 • Uitvoeringsstrategie 
 • Procesmanagement 
 • Participatieaanpak 
Neem contact op met Ronja van der Roest

Circulaire economie en gebiedsontwikkeling

Om de milieu-impact te verlagen en de leveringszekerheid van bouwmaterialen te garanderen dienen we fundamenteel anders om te gaan met onze grondstoffen, materialen en producten. De transitie naar een circulaire economie staat nog in de kinderschoenen en Europese en nationale wet- en regelgeving is volop in ontwikkeling. Waar begin je in deze transitie? Aan welke knoppen kun je draaien? Hoe kom je van visie naar uitvoering? En hoe krijg je je project, organisatie en partners in beweging? Arcadis | Over Morgen is jouw samenwerkingspartner. 

Onze adviseurs helpen je met:  

 • Beleidsadvies  
 • Visie. actieagenda’s en uitvoeringsprogramma’s 
 • Verkenning & onderzoek  
 • Opleidingsprogramma voor gemeenten 
 • Aanbestedingsstrategie 
 • Projectadvies op gebieds-en gebouwniveau  
 • Haalbaarheidsstudies & Impact monitoring  
 • Assetbeheer (vastgoed en infra/openbare ruimte) 
Neem vrijblijvend contact op

Ons team