De warmtetransitie is in een stroomversnelling gekomen. Transitievisies Warmte zijn vastgesteld. Hoe ga je nu verder richting uitvoering? Wij helpen gemeenten, regio’s, woningcorporaties en warmte-initiatieven met het waarmaken van hun ambities. Lees op Warmtetransitie in de Praktijk meer over onze kijk en ervaringen.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Neem contact op met Joep Matser.

Joep Matser

Wijkaanpak aardgasvrij: overstappen op een warmtenet

Na de Transitievisie Warmte volgt de stap om de warmteoplossing per wijk concreet te maken. Dit kan een collectieve oplossing zijn zoals een warmtenet of bijvoorbeeld een all-elektric oplossing. Wij helpen concreet te maken wat het overstappen naar een warmtenet inhoudt.

Dit doen wij met technische kennis over warmtenetten en gebouwmaatregelen, kennis over de nieuwe Warmtewet, het opstellen en doorrekenen van een businesscase en het betrekken van stakeholders, bewoners en de interne organisatie. In onze aanpak werken we aan meer dan aardgasvrij alleen. We hebben aandacht voor andere opgaven en verbinden waar kan.

 

>> WUP, warmtewet, participatie, warmteketen, businesscase, startmotor, integrale blik

Download hier de brochure
Bekijk hier ons stappenplan
Neem vrijblijvend contact op

Doelgroepenaanpak: stapsgewijs naar duurzame warmte-opties

Uit de TVW komen ook ‘all electric’ startwijken. Daarnaast kun je gemeente-breed aardgasvrij-ready maatregelen stimuleren, bijvoorbeeld vooruitlopend op warmtenetten.

Voor beide geldt, de duurzame warmte-maatregelen hebben een individueler karakter. Geen transitie van de gehele wijk in één keer, maar per huis of olievlekgewijs. En de transitie voltrekt zich in meerdere stappen (isolatie, hybride en uiteindelijk aardgasvrij).

In een Doelgroepenaanpak verspreidt de overstap naar aardgasvrij zich dus in de tijd en ruimte. Hoe neem je als gemeente de regie? Hoe werk je slim samen met een energieloket? Welke globale routes zijn er uit te stippelen in het gebied? Hoe richt je campagnes? Wij helpen je de doelgroepenaanpak in te richten.

 

>> Stapsgewijs, hybride, isolatie-aanpak, all-electric, gemeente-breed, energieloketten, communicatie

Neem vrijblijvend contact op

Corporatiebezit aardgasvrij(ready) maken

Corporaties fungeren als startmotor in de warmtetransitie. Hoe zorg je ervoor dat je als corporatie die rol op je kunt nemen?

 

Complexniveau: duurzame vastgoedsturing
Voor eigen bezit geldt dat corporaties de onzekerheid in investeringen die nodig zijn zoveel mogelijk moeten zeker moeten kunnen stellen. Wij helpen je in zeven stappen de energietransitie en vastgoedsturing op complexniveau samen te brengen. Zo krijg je als corporatie inzicht hoe je doelmatig en gefaseerd je woningvoorraad transitiegereed kunt maken.

 

Startmotor in de wijk
Ook heb je een rol in de wijkaanpak; als corporatie ben je een belangrijke stakeholder voor gemeenten. Hoe neem je die rol contructief op en op welke manier heb je als startmotor het meeste effect op het aardgasvrij maken van de rest van de wijk?

 

>> duurzame vastgoedsturing, doelmatig, koppeling met onderhoud, betaalbaarheid en beschikbaarheid

7 stappen model transitiegereed
Neem vrijblijvend contact op

Door na de TVW: programmamanagement aardgasvrij

Nu de meeste gemeenten hun Transitievisie Warmte hebben vastgesteld, staan ze voor de grote vraag: hoe gaan we deze papieren werkelijkheid waarmaken in de praktijk?

Wij helpen je de visie om te zetten in een goede uitvoeringsorganisatie waarin verschillende wijk- en doelgroepenaanpakken een plek krijgen, verbindingen worden geleged met andere opgaven, afspraken worden gemaakt met alle partners en de basis wordt gelegd voor participatie en verbindingen met andere opgaven in de gemeente.

Wij onderscheiden ons met het slim combineren van data-analyse, technische en financiële know how en proceskennis. We zetten een programmaaanpak op en ondersteunen hiermee de uitvoering.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op