Heerhugowaard warmteaanpak

Warmteaanpak Heerhugowaard

Uit de Transitievisie Warmte van Heerhugowaard is onder andere Oostertocht genoemd als startwijk. Dit is een kansrijke wijk omdat de meeste woningen al goed geïsoleerd en vrij nieuw zijn. Veel woningen worden uiteindelijk elektrisch verwarmd. Er moet onderzocht worden of ook een aantal woningen kunnen aansluiten op het warmtenet in Heerhugowaard. Bewoners weten over het…

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

  Over Morgen heeft in opdracht van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas een Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie opgesteld. Het programma bestaat uit 3 delen: 1) Een Ambitie en strategie, 2) Weerbaar tegen watertekort, het werkplan voor het Deltaplan Hoge Zandgronden dat zich richt op het tegengaan van droogte en 3) een Uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie. Met dit programma…

Grondwaterconvenant Noord-Brabant

13 Brabantse partijen maken afspraken over grondwatervoorraad 13 Brabantse partijen hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking: meer water vasthouden, minder grondwater gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller reageren om schade en overlast te beperken. De afspraken staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027’, dat…

Oegstgeest risicodialoog

Gemeente Oegstgeest in dialoog over de risico’s van klimaatverandering

    Vraag aan ons  De adviseurs van Over Morgen begeleidden voor de gemeente Oegstgeest de interne risicodialogen.  Eerder liet de gemeente een klimaatstresstest uitvoeren, die de huidige situatie en risico’s op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart bracht.  De stresstest geeft weer wat de kansen zijn op de genoemde nadelige effecten van klimaatverandering. Deze kaarten geven op zichzelf…

visie buitengebied gemeente Lochem

Visie buitengebied gemeente Lochem

  Vraag aan ons  De gemeente Lochem wil een visie op het buitengebied om de kwaliteit van het gebied te behouden en te verbeteren. Dit is de omgevingsvisie ‘Ons buitengebied’. Hij wordt onderdeel van de omgevingsvisie van de gemeente Lochem. Naast ‘Ons buitengebied’ stelt Lochem ook een visie voor ‘Onze kernen’ op. De adviseurs van…

Handreiking voor circulaire strategievorming

Handreiking voor circulaire strategievorming

  Vraag aan ons De circulaire economie heeft nog geen duidelijke plaats in de kerntaken van decentrale overheden. Er is een grote kennisbehoefte naar het ‘wat en het hoe’ om de circulaire economie handen en voeten te geven en grote behoefte aan de ontsluiting van kennis hierover. Aan ons vroeg Rijkswaterstaat om inzichtelijk te maken…

koers binnenstad Rotterdam

Koers binnenstad Rotterdam

Vraag aan Over Morgen De binnenstad is aangewezen als één van de drie strategische gebieden in de Rotterdamse Omgevingsvisie en volop in ontwikkeling. Het vorige binnenstadsplan, de Binnenstad als citylounge, had 2020 als horizon en was toe aan vernieuwing. De opgaven en ambities zijn veranderend en vragen om een nieuwe koers voor de Rotterdamse binnenstad.…

deelmobiliteit beleidskaders

Beleidskaders en beleidsregels deelmobiliteit Arnhem en Nijmegen

  Vraag aan ons  Hoe stimuleer je deelmobiliteit in de stad, maar houd je er tegelijkertijd als gemeente grip op? Dat is een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. Deelmobiliteit biedt een kans op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit/vervoersarmoede, maar komt door klachten over foutgeparkeerde voertuigen soms ook negatief in het nieuws. Welke…

centrumvisie Teylingen

Centrumvisie Teylingen

De centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond gaan een glansrijke toekomst tegemoet als vitale centrumgebieden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de centrumvisie voor de gemeente Teylingen. Adviseur Sanne Veldhuizen: ‘De uitvoering van de visie gaat nu starten. Ons werk wordt beloond en de gemeente mag trots zijn dit haar inwoners te kunnen bieden.’   De…

Duurzaamheidsvisie gebiedsontwikkeling Putten-Zuid

Vraag aan ons Om in de groeiende behoefte aan woningen te voorzien wil de gemeente Putten een nieuwe woonwijk realiseren. Ten zuiden van het dorp moeten ongeveer duizend nieuwe woningen komen, waarvan een groot deel in het betaalbare segment. De gemeente heeft de ambitie de nieuwe wijk duurzaam en groen te maken. Om dit voor…