Tijdelijke huisvesting Delftplein

Over Morgen heeft samen met de gemeente Haarlem en Elan Wonen een financiële strategie ontwikkeld voor de realisatie van tijdelijke huisvesting op het Delftplein in Haarlem. De financiële strategie heeft geleid tot een haalbare businesscase voor de realisatie van 160 tijdelijke wooneenheden in het sociale segment. Mede door de realisatie van dit project wordt een inhaalslag gemaakt in het aanbod van sociale woningbouw wat leidt tot snelle en adequate huisvesting van de doelgroep.

Omgevingsvisie Ede-Stad 2030

Ede is in korte tijd gegroeid van dorp aan de rand van de Veluwe naar centrumstad in de Foodvalley. De nieuwe positie vraagt om een bij een moderne stad passende toekomststrategie. Over Morgen helpt de gemeente bij het komen tot een Omgevingsvisie Ede-Stad met een perspectief voor het jaar 2030. Met een vooruitziende blik, een wens om samenhang te brengen en een aanpak gericht op samenwerking komen we tot resultaat.

Aardgasvrije hoogbouw Purmerend

Het samenwerkingsverband SCoop voert groot onderhoud uit aan twee galerijflats voor woningbouwcorporatie Intermaris aan de Mercuriusweg in Purmerend gecombineerd met vergaande energiebesparende maatregelen. De aardgasaansluiting wordt tijdens de ingreep uit de woningen verwijderd. Hierdoor zijn de complexen toekomstbestendig voor een periode van minimaal 30 jaar. SCoop is een samenwerking tussen Over Morgen, Hemubo Bouw, Kleinschalige Culturele Productie (KCP) en DOOR architecten.

Duurzame aardwarmte voor complexen Groningse corporaties

De gemeenteraad van Groningen en de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen, aandeelhouders van Warmtestad, stemden medio 2016 in met de plannen voor het project ‘Geothermie en Warmtenet Noordwest’. Voor de realisatie van dit duurzame warmtenet met als bron aardwarmte heeft Warmtestad een viertal woningbouwcorporaties in Groningen een aanbod gedaan voor het aansluiten van 1.700 woningen. Dit aanbod is door Over Morgen samen met VBTM advocaten getoetst.

Programmaregie Warmte voor Metropool Regio Amsterdam

Vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam kunnen met de beschikbare industriële restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen efficiënt en comfortabel verwarmd worden. Om een regionaal warmtenet te ontwerpen en daarvoor een verdienmodel te ontwikkelen, hebben meer dan 32 overheden, energiebedrijven en potentiële warmteleveranciers een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Servicepunt Duurzame Energie

Om de transitie naar een energieneutrale provincie in 2050 te realiseren, heeft de provincie Noord-Holland binnen haar programma energieneutraal 2050 onder andere het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) opgezet. Als centraal informatie- en ondersteuningspunt bedient het de Noord-Hollandse gemeenten, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties en energiecollectieven. De aanpak kenmerkt zich door de stakeholders mede-eigenaar te maken van de energietransitie en de samenwerking te faciliteren op regionale schaal in plaats van bij afzonderlijke gemeenten.

Verkoop WKO-installaties WoonInvest aan Eteck

Eteck heeft het eigendom van de Energie BV met daarin twee warmtepompinstallaties met Warmte- en Koudeopslag (WKO) in Leidschendam-Den Haag overgenomen van woningbouwcorporatie WoonInvest uit Voorburg. De installaties leveren aan circa 200 woningen en vijf commerciële ruimtes duurzame warmte en koude, totaal 20.500 m2 BVO.

Impactanalyse Omgevingswet

Een toekomstbestendige woon- en werkomgeving maakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet alleen. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om nieuwe ambities te stellen en te onderzoeken welke impact dit heeft op de organisatie.

Inspiratiesessie Omgevingswet

Gemeente Zevenaar gaat fuseren met de gemeente Rijnwaarden. Voor deze gemeente heeft Over Morgen een Omgevingsvisie opgesteld en raad, college en ambtelijke organisatie meegenomen in de gevolgen van de Omgevingswet. De sessies voor de gemeente Zevenaar hadden als doel het kennisniveau binnen het gemeentehuis van Zevenaar en Rijnwaarden op gelijk niveau te brengen.

Gebiedstransformatie Meeslouwerpolder

De Meeslouwerpolder is een glastuinbouwgebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Door de economische crisis en gebrek aan mogelijkheden tot schaalvergroting hebben de glastuinders in het gebied het moeilijk gehad, met verrommeling en leegstand tot gevolg. Onze aanpak biedt kansen aan lokale initiatieven terwijl voldoende ruimte voor de bestaande en goed functionerende tuinders overblijft.