Zonneveld Wonen Wateringen

Enige jaren geleden heeft Wonen Wateringen een perceel aangekocht gelegen naast de N211 en de Heulweg te Wateringen, bestemd voor woningbouw. Als gevolg van de economische crisis is de woningbouw vooralsnog uitgesteld. Wonen Wateringen ziet een mogelijkheid om dit perceel in te zetten voor de ontwikkeling van een zonnepanelenterrein en daarmee haar huurders een kans te geven om duurzame energie op te wekken.

Zonnevelden Midden-Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe zijn zes zonneparken in voorbereiding. Vier van de zes parken zijn gepland op gemeentegrond en de gemeente is hier ook initiatiefnemer.  Over Morgen ondersteunt gemeente Midden-Drenthe met de succesvolle ontwikkeling van de vier zonneparken. De realisatie van het eerste park dient in ieder geval in 2018 plaats te vinden.

Zonnepark Loolaan Den Haag

Om te laten zien dat het mogelijk is om grootschalige duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, is de gemeente Den Haag op zoek gegaan naar een geschikte locatie. ’t Oor – een braakliggend terrein aan de Loolaan – gelegen tussen twee spoorbedden – bleek daarvoor geschikt te zijn. Over Morgen heeft de totale ontwikkeling begeleidt door inzicht te geven in de business case (juridisch, technisch en economisch), de aankoop van het perceel te begeleiden en een marktpartij te selecteren die op basis van een huurovereenkomst een zonnepark wilt realiseren en exploiteren.

Programma Duurzaam Rotterdam

Rotterdam beseft dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening leidt tot grote veranderingen in de gebouwde omgeving en de benodigde infrastructuur. Het programmabureau Duurzaam 2015-2018 heeft als doel om te zorgen dat de transitie iets oplevert voor alle Rotterdammers. Het programmabureau heeft Over Morgen gevraagd om haar te ondersteunen bij die missie.

Warmtevisie Leiden

Gemeente Leiden heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en is daarmee één van de koplopers in Nederland. Eind 2015 werd in Leiden al de duurzaamheidsagenda We pakken door! 2016-2020 vastgesteld, waarin de stad zich committeert aan 40% CO2-reductie in 2030. Leiden is daarnaast één van de 30 gemeenten die de Green Deal Aardgasvrije wijken heeft getekend. Om in Leiden sturing te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de hierboven beschreven transitie is de Warmtevisie Leiden opgesteld. De visie wordt breed gedragen door belangrijke stakeholders in de stad: woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en belangenorganisaties.

Financiële planbegeleiding Heiloo

De gemeente Heiloo staat voor een omvangrijke ruimtelijke opgave om in samenwerking met marktpartijen diverse gebiedsontwikkelingen uit te voeren. De gemeente verwacht dat in de periode 2014-2030 circa 1.800 woningen worden gerealiseerd, waarvan circa 600 woningen via de eigen actieve grondexploitaties verlopen. Deze ontwikkelingen vragen om actuele beleidskaders, gedegen planeconomische begeleiding van de projecten, programmasturing en overzicht houden op de eigen grondexploitaties.

Revitalisering de Valuwe

De Valuwe is een multiculturele naoorlogse uitbreidingswijk in de gemeente Cuijk. In de afgelopen veertig jaren zijn zowel de openbare ruimte als de woningen sterk verouderd. Tevens vraagt het hart van de wijk “Winkelcentrum de Valuwe” om een upgrading, zodat de bestaande voorzieningen behouden kunnen blijven voor de wijk. De revitalisering omvat onder andere de sloop en nieuwbouw van ca. 300 woningen, renovatie van een winkelcentrum, realisatie van een medisch centrum en een multifunctionele accommodatie. De revitalisering van de Valuwe is niet uitsluitend gebaseerd op fysieke motieven, maar sociaal-maatschappelijke motieven geven de aanleiding om de wijk te revitaliseren. Het doel is om van de Valuwe een wijk te maken waar bewoners, gemeente en woningcorporatie trots op kunnen zijn.

Zonnepark Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie en heeft daarom meerdere marktpartijen benaderd met de vraag of zij een zonnepark op één van haar gronden tussen de wijk Zuidbroek en de A50 zou kunnen realiseren. Over Morgen heeft in samenwerking met Encon Ingenieursbureau uit Nijmegen enthousiast op deze vraag gereageerd en uiteindelijk de aanbesteding voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie het Zonnepark Apeldoorn gewonnen. Inmiddels is de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie ontvangen en werken we nu toe naar de financiering en bouw van het zonnepark.

Ontwikkelstrategie en financiële sturing De Vlierlanden

Over Morgen heeft de ontwikkelstrategie voor de nieuwe woonwijk De Vlierlanden neergezet en uitgevoerd. Een strategie die heeft geleid tot een wijk die vraaggestuurd, samen met de (toekomstige) bewoners, en gefaseerd wordt ontwikkeld. Daarnaast hebben wij een financieel robuust kader neergezet, zodat de ontwikkeling financieel gezond van start kon gaan.