Ontwikkelstrategie windpark Bergentheim-Kloosterhaar

Het gebied Bergentheim-Kloosterhaar is door de gemeenteraad in het kader van de energietransitie benoemd als pilotproject voor windenergie. Dit gebied kent een opgave voor het opwekken van duurzame energie van ten minste 0,9 PJ. (= equivalent van 20 molens met 60MW opgesteld vermogen). Het creëren van lokaal eigenaarschap en draagvlak bij bewoners én het grote aantal grondeigenaren is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling. De gemeente heeft geen grondposities in het zoekgebied. Over Morgen is gevraagd hiervoor een ontwikkelstrategie op te stellen.

Versnelling binnenstedelijke woningbouw provincie Utrecht

In de Actie Agenda Woningmarkt is de ambitie uitgesproken om in de provincie Utrecht 7.000 woningen per jaar te realiseren tot 2021. Dit is een gemeenschappelijke ambitie van gemeenten, marktpartijen en corporaties, gebaseerd op een proces waarin op basis van codesign is gewerkt aan de opgave en doelen. De wens is om vooral binnenstedelijk te bouwen. Zo blijft de provincie aantrekkelijk en groen. Eén van de acties die voortkomt uit deze Actie Agenda is het versnellen van de woningbouwproductie.

Uitgangspunten omgevingsvisie Heemskerk

De gemeente Heemskerk werkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Eén van die stappen is het formuleren van uitgangspunten voor de omgevingsvisie. Over Morgen hielp de gemeente Heemskerk eerder met het opstellen van leidende principes voor deze visie. Dit proces focuste zich op de betrokkenheid van de raad. De vervolgstap naar uitgangspunten verbreedt de aanpak en richt zich ook op de ambtelijke organisatie en de samenleving.

Centrumvisie gemeente Teylingen voor Sassenheim, Voorhout en Warmond

Samen een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum maken. Dat is het doel van de gemeente Teylingen. De gemeente wil een nieuwe centrumvisie opstellen voor Sassenheim, Voorhout en Warmond. Over Morgen voert de projectleiding voor deze centrumvisie uit. Hierin zoeken we heel nadrukkelijk de samenwerking met partijen uit de centra. Dit zijn ondernemers, bewoners, bezoekers, partners op het gebied van veiligheid en vastgoedeigenaren. Want een centrum maak je niet alleen, maar samen. Naast de centrumvisie werken we ook aan de actualisatie van de detailhandelsvisie voor de gemeente.

ABG-gemeenten: actualisatie grondexploitaties, rekenmodel op maat, nota’s Grondbeleid en meer

Vraag aan ons De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) heeft Over Morgen gevraagd om de gemeentelijke grondexploitaties te actualiseren in het eerste kwartaal van 2018. Na het actualisatieproces hebben wij de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw rekenmodel. We kregen de vraag om een eenvoudig en gebruiksvriendelijk model op te leveren die tevens…

Projectbegeleiding BORgronden Naarden

De gemeente Gooise Meren heeft net als veel andere gemeenten een woningbouwopgave. Op de locatie van de BORgronden, tussen de huidige wijk het Componistenkwartier en de A1, is ruimte voor woningbouw. De gemeenteraad heeft deze gronden op diverse momenten aangemerkt als woningbouwlocatie. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gronden zijn in handen van particuliere grondeigenaren. Over Morgen ondersteunt de gemeente Gooise Meren in de ambtelijke projectleiding van dit woningbouwproject.

Story Maps Arnhemse wijktransitie- plannen

De gemeente Arnhem werkt aan wijktransitieplannen voor alle Arnhemse wijken. Eén van de stappen om hiertoe te komen, is het maken van wijkanalyses. Het is de nadrukkelijke wens van de gemeente dat dit geen ellenlange, saaie verhalen worden. Daarom wil de gemeente de wijkanalyses digitaal ontsluiten. Dit doen we in de vorm van Story Maps; online beeldverhalen met interactieve kaarten. Deze zullen per wijk het verhaal van de Arnhemse energietransitie vertellen. Over Morgen maakt samen met de gemeente de wijkanalyses en ontwikkelt de Story Maps.

Energietransitie als aanjager voor gebiedsvernieuwing in gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Gemeente Hellevoetsluis heeft de wens om alle ontwikkelingen in Hellevoetsluis Zuidoost te vatten in één gebiedsvisie. Een visie waarin de komst van een zonnepark, een nieuwe wijk en een ontsluitingsweg een plek krijgen. De gemeente vroeg Over Morgen de procesbegeleiding bij dit traject te verzorgen. Hierin blijkt de energietransitie een aanjager voor een gebiedsvernieuwing.

Interne kennisontwikkeling en kansenscan circulaire economie gemeente Teylingen

Gemeente Teylingen benoemt circulaire economie als trend in haar Duurzaamheidsagenda. Binnen de gemeentelijke organisatie leeft het onderwerp circulaire economie in Teylingen nog niet. Daarom is behoefte om circulaire economie concreet en zichtbaar te maken in pilotprojecten zodat het enthousiasme binnen de gemeente toeneemt. Wat betekent het precies? Wat is er mogelijk? De gemeente vroeg Over Morgen een versnelling van de transitie naar een circulaire economie te realiseren door kennis te delen en concrete pilotprojecten voor te stellen waarmee de gemeente aan de slag kan.