Revitalisering de Valuwe

De Valuwe is een multiculturele naoorlogse uitbreidingswijk in de gemeente Cuijk. In de afgelopen veertig jaren zijn zowel de openbare ruimte als de woningen sterk verouderd. Tevens vraagt het hart van de wijk “Winkelcentrum de Valuwe” om een upgrading, zodat de bestaande voorzieningen behouden kunnen blijven voor de wijk. De revitalisering omvat onder andere de sloop en nieuwbouw van ca. 300 woningen, renovatie van een winkelcentrum, realisatie van een medisch centrum en een multifunctionele accommodatie. De revitalisering van de Valuwe is niet uitsluitend gebaseerd op fysieke motieven, maar sociaal-maatschappelijke motieven geven de aanleiding om de wijk te revitaliseren. Het doel is om van de Valuwe een wijk te maken waar bewoners, gemeente en woningcorporatie trots op kunnen zijn.

Zonnepark Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie en heeft daarom meerdere marktpartijen benaderd met de vraag of zij een zonnepark op één van haar gronden tussen de wijk Zuidbroek en de A50 zou kunnen realiseren. Over Morgen heeft in samenwerking met Encon Ingenieursbureau uit Nijmegen enthousiast op deze vraag gereageerd en uiteindelijk de aanbesteding voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie het Zonnepark Apeldoorn gewonnen. Inmiddels is de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie ontvangen en werken we nu toe naar de financiering en bouw van het zonnepark.

Ontwikkelstrategie en financiële sturing De Vlierlanden

Over Morgen heeft de ontwikkelstrategie voor de nieuwe woonwijk De Vlierlanden neergezet en uitgevoerd. Een strategie die heeft geleid tot een wijk die vraaggestuurd, samen met de (toekomstige) bewoners, en gefaseerd wordt ontwikkeld. Daarnaast hebben wij een financieel robuust kader neergezet, zodat de ontwikkeling financieel gezond van start kon gaan.

Tijdelijke huisvesting Delftplein

Over Morgen heeft samen met de gemeente Haarlem en Elan Wonen een financiële strategie ontwikkeld voor de realisatie van tijdelijke huisvesting op het Delftplein in Haarlem. De financiële strategie heeft geleid tot een haalbare businesscase voor de realisatie van 160 tijdelijke wooneenheden in het sociale segment. Mede door de realisatie van dit project wordt een inhaalslag gemaakt in het aanbod van sociale woningbouw wat leidt tot snelle en adequate huisvesting van de doelgroep.

Omgevingsvisie Ede-Stad 2030

Ede is in korte tijd gegroeid van dorp aan de rand van de Veluwe naar centrumstad in de Foodvalley. De nieuwe positie vraagt om een bij een moderne stad passende toekomststrategie. Over Morgen helpt de gemeente bij het komen tot een Omgevingsvisie Ede-Stad met een perspectief voor het jaar 2030. Met een vooruitziende blik, een wens om samenhang te brengen en een aanpak gericht op samenwerking komen we tot resultaat.

Aardgasvrije hoogbouw Purmerend

Het samenwerkingsverband SCoop voert groot onderhoud uit aan twee galerijflats voor woningbouwcorporatie Intermaris aan de Mercuriusweg in Purmerend gecombineerd met vergaande energiebesparende maatregelen. De aardgasaansluiting wordt tijdens de ingreep uit de woningen verwijderd. Hierdoor zijn de complexen toekomstbestendig voor een periode van minimaal 30 jaar. SCoop is een samenwerking tussen Over Morgen, Hemubo Bouw, Kleinschalige Culturele Productie (KCP) en DOOR architecten.

Duurzame aardwarmte voor complexen Groningse corporaties

De gemeenteraad van Groningen en de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen, aandeelhouders van Warmtestad, stemden medio 2016 in met de plannen voor het project ‘Geothermie en Warmtenet Noordwest’. Voor de realisatie van dit duurzame warmtenet met als bron aardwarmte heeft Warmtestad een viertal woningbouwcorporaties in Groningen een aanbod gedaan voor het aansluiten van 1.700 woningen. Dit aanbod is door Over Morgen samen met VBTM advocaten getoetst.

Programmaregie Warmte voor Metropool Regio Amsterdam

Vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam kunnen met de beschikbare industriële restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen efficiënt en comfortabel verwarmd worden. Om een regionaal warmtenet te ontwerpen en daarvoor een verdienmodel te ontwikkelen, hebben meer dan 32 overheden, energiebedrijven en potentiële warmteleveranciers een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Servicepunt Duurzame Energie

Om de transitie naar een energieneutrale provincie in 2050 te realiseren, heeft de provincie Noord-Holland binnen haar programma energieneutraal 2050 onder andere het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) opgezet. Als centraal informatie- en ondersteuningspunt bedient het de Noord-Hollandse gemeenten, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties en energiecollectieven. De aanpak kenmerkt zich door de stakeholders mede-eigenaar te maken van de energietransitie en de samenwerking te faciliteren op regionale schaal in plaats van bij afzonderlijke gemeenten.

Verkoop WKO-installaties WoonInvest aan Eteck

Eteck heeft het eigendom van de Energie BV met daarin twee warmtepompinstallaties met Warmte- en Koudeopslag (WKO) in Leidschendam-Den Haag overgenomen van woningbouwcorporatie WoonInvest uit Voorburg. De installaties leveren aan circa 200 woningen en vijf commerciële ruimtes duurzame warmte en koude, totaal 20.500 m2 BVO.