Haalbaarheidsstudie woningbouw Breukelen

Vraag aan ons De provincie Utrecht werkt aan de versnelling van binnenstedelijke woningbouw binnen haar provinciegrenzen. De gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de 100 dagen challenge van de provincie. Deze challenge daagt gemeenten uit om binnenstedelijke woningbouwontwikkeling binnen honderd dagen te versnellen. De casus betreft een huidige tennislocatie in Breukelen. Over Morgen begeleidt als…

Zelfbouw Rotterdam

Vraag aan ons Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen. De effecten zijn vergelijkbaar met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woningvoorraad in Zuid de komende jaren meer gedifferentieerd…

Van kolencentrale naar Groene Delta

Vraag aan ons De voormalige kolencentrale Centrale Gelderland van ENGIE in Nijmegen sloot in december 2015. Het terrein ligt in het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. Hierdoor leent het zich uitstekend voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opwekking van duurzame energie. Het op te stellen bestemmingsplan voor het terrein heeft in het kader…

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg is een unieke plek in Nederland. Militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie komen in dit project allemaal samen. De natuurontwikkeling en de openstelling van het park worden bekostigd uit woningbouw aan de rand van het park ter hoogte van Soesterberg-Noord. Hier komt op het terrein van de Vliegbasis een unieke woonwijk.

Rol RWS bij duurzame mobiliteit

Vraag aan ons In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Over Morgen de trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit in beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen elektrificatie, deelmobiliteit, autonoom vervoer en data & digitalisering. De verduurzaming van mobiliteit gaat verder dan de transitie van fossiele brandstoffen naar schoon vervoer. Duurzame mobiliteit is…

“Wij worden energieleverend!” Wat betekent dat ruimtelijk?

Vraag aan ons Wat betekent het ruimtelijk als gemeente Haarlemmermeer energieleverend wil zijn aan de regio en wat zijn de handelingsperspectieven die hieruit ontstaan? Wij hebben samen met stakeholders en onze partners Quintel en H+N+S Landschapsarchitecten deze ruimtelijke verkenning uitgevoerd.   Onze oplossing Met het Energietransitie -Model en de -Atlas hebben we drie scenario’s van…

Uitvoerings- programma noordelijke Maasvallei

Vraag aan ons De noordelijke Maasvallei, met in het bijzonder de Maasheggen, is een uniek en prachtig gebied met een uitgebreide historie. De Maasheggen vormen een waardevol cultuurlandschap en een keten van natuurgebieden langs de Maas. In dit gebied zijn diverse gebiedsprocessen, projecten en programma’s door veel verschillende partijen naast elkaar geïnitieerd. Over Morgen is…

Regionale Energiestrategie voor de regio Noord-Veluwe

Vraag aan ons In 2016 heeft de regio Noord-Veluwe een routekaart naar een klimaatneutrale regio opgesteld. Belangrijk speerpunt hierin was de ruimtelijke inpassing van duurzame energie en impuls op regionale energieproductie. Men begreep goed dat grootschalige duurzame energieproductie op relatief korte termijn veel resultaat oplevert. De regio vroeg ons een intensief proces met stakeholders te…