Spoorboekje De Ronde Venen Klimaatneutraal 2040

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in een motie verzocht de gemeente De Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. Op basis hiervan heeft de gemeente Over Morgen gevraagd om in beeld te brengen wat deze ambitie precies inhoudt en welke bestuurlijke keuze’s gemaakt moeten worden om een vliegende start te maken en gelijktijdig de juiste zaken voor te bereiden om benodigde resultaten te behalen.

Verduurzaming woningvoorraad Gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsagenda 2030 benoemd dat 1,5% energie per jaar wordt bespaard in haar vastgoed en 20% van de benodigde energie regionaal duurzaam wordt opgewekt. Om dit te bereiken is een aanzienlijk verduurzaming van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk. Het is daarom essentieel om zowel particuliere eigenaren als huurders als eindgebruikers in deze opgave te betrekken. Op basis van ervaringen in Den Haag en Almere is Over Morgen gevraagd om hiervoor een plan van aanpak op te stellen en als adviseur betrokken te zijn bij het aansluitend uitvoeren van dit plan.

Regionale energiestrategie West Brabant

Op 22 juni 2016 is door de ministeries van I&M, EZ, BZK, de VNG, de unie van Waterschappen, het interprovinciaal overleg en 5 pilot regio’s (West-Friesland, Midden Holland, Drechtsteden, Hart van Brabant en West-Brabant) de Green deal Regionale Energiestrategieën gesloten. Doel van deze deal is om te kijken hoe op regionale schaal de energietransitie versneld kan worden en tegen welke vraagstukken samenwerkende partijen in die regio’s aanlopen. Samen met bewoners, bedrijven, instellingen en overheidspartijen wordt op deze manier ervaren hoe de benodigde transitie vormgegeven kan worden.

Ontwikkelperspectief Weerselo

Samen met de Weerselo gemeenschap is vanuit een kansenkaart toegewerkt naar een gedragen ontwikkelperspectief op het centrum van Weerselo. In een continue participatieproces werkt Weerselo zelf aan het benutten van kansen in het centrum. De gemeente zorgt voor een initiële investering en impuls door vernieuwing van de openbare ruimte.

Actieplan centrum Hardenberg

Hardenberg wil inspelen op de veranderingen in het winkellandschap en de impact daarvan op haar centrum. Samenwerkende partijen in het centrum van Hardenberg willen het centrum versterken en toekomstbestendig maken. Over Morgen heeft het samenwerkingsproces begeleidt en het actieplan centrum Hardenberg opgesteld.

Visie voor het Visio-terrein

In Grave verlaat zorginstelling Visio een terrein van bijna 11 hectare en stelt zij de gemeente voor het vraagstuk wat met deze grond te doen. De visie op de herontwikkeling heeft ten doel kwaliteiten van het gebied weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Tegelijkertijd moet deze oplossingen bieden voor opgaven op het vlak van verkeer, water en parkeren.

Verduurzamen particuliere woningvoorraad

Gemeente Den Haag wil voor 2020 20.000 particuliere woningen verduurzamen. Onze aanpak is erop gericht om de energie en het enthousiasme van bewoners en bedrijven aan te grijpen om duurzame ideeën ‘van onderaf’ om te zetten in zichtbare resultaten. In de periode 2011 – 2014 heeft deze aanpak geresulteerd in ruim 5.000 verduurzaamde woningen.

Meerjarenprognose Grondexploitatie en risicoanalyse

Gemeente Vianen wil inzicht krijgen in de actuele en het verwachte financiële resultaat van alle projecten. Over Morgen heeft een Meerjarenprognose Grondexploitatie opgesteld in het in eigen huis ontwikkelde grondexploitatiemodel. Met dit rekenmodel is het mogelijk eenvoudig verschillende consolidaties te genereren en de financiële resultaten te analyseren.

Gezocht: nieuwe exploitant voor Stadhuis

Met een nieuwe exploitant voor het oude stadhuis wil gemeente Culemborg van het stadhuis weer een levendig ‘huis van de stad’ kan maken. Gezien de onbekendheid met de markt en de onzekerheid over geschikte partijen, heeft Over Morgen voorgesteld om eerst een open marktconsultatie op te starten. De gemeente heeft hierdoor veel beter zicht gekregen op de criteria die zij echt belangrijk vindt. Het vervolgtraject is met 5 partijen in gang gezet.