Programmaregie Warmte voor Metropool Regio Amsterdam

Amsterdam Economic Board


Vraag aan ons
Faciliteer het programma Warmte en Koude van Metropool Regio Amsterdam met betrokken partijen en stakeholders.

Contactpersoon

Jan van der Meer
Jan van der Meer
06 53 22 52 54 | mail

Opdrachtgever

Amsterdam Economic Board

Tags

duurzame warmte

Over Morgen regisseert in opdracht van het Amsterdam Economic Board het programma Warmte en Koude dat zich richt op het realiseren van een robuust, efficiënt, slim, open en duurzaam regionaal warmtenet. Vanuit het programma worden projecten niet overgenomen, maar ligt de nadruk op ondersteuning en regie waar nodig. Er is expliciet gekozen voor een aanpak waarin samenwerken centraal staat.

Onder regie van Over Morgen zijn er technische en bestuurlijke tafels voorbereid en georganiseerd. Vertegenwoordigers van betrokken partijen zijn in diverse sessies bij elkaar gekomen om hun visie en kennis te delen. Dit heeft geresulteerd in een Grand Design en Routekaart Duurzame Warmte. Met het Grand Design is in kaart gebracht waar de grootste warmtevragers zitten, wat de huidige en toekomstige warmtebronnen zijn en waar de infrastructuur voor de warmtenetten kan komen te liggen. Ook zijn scenario’s bedacht voor de verduurzaming van de warmtebronnen.

De Routekaart Duurzame Warmte bevat afspraken hoe het regionale warmtenet gerealiseerd kan worden. Het aaneengesloten warmtenet moet in 2040 evenveel duurzame warmte geven aan huizen, tuinbouwkassen en bedrijven die gelijkstaat aan de warmtevraag van een half miljoen woningen.

Simple Share Buttons