Om het woningtekort in Nederland op te lossen zijn er voor 2030 rond de 900.000 nieuwe woningen nodig. Dit is een grote uitdaging. Eén van de problemen is het vinden van geschikte locaties. Echter, zeker binnenstedelijk, kan er veel meer dan we denken!

De Woningbouwversneller biedt een eenvoudige en snelle manier om kansrijke gebieden voor het realiseren van nieuwe woningen in kaart te brengen.

Ronja van der Roest

Ik wil meer weten

Neem contact op voor meer informatie of een demo met Ronja van der Roest, Ronja.vanderroest@overmorgen.nl.

Potentie in elke gemeente

Door creatief om te gaan met de beschikbare ruimte binnen steden zijn wij ervan overtuigd dat er in elke gemeente potentie is voor de ontwikkeling van nieuwe woningen binnen de bebouwde kern. We hoeven niet gelijk uit te wijken naar het buitengebied om nieuwe woningen toe te voegen.

Belangrijk hierbij is het creëren van inzicht in kansrijke locaties, dit meenemen in onderbouwde afwegingen en daarmee het gesprek voeren met de betrokken partijen binnen een gebied.

De Woningbouwversneller maakt dit proces eenvoudiger.

De voordelen van de Woningbouwversneller:

 • Maakt locaties inzichtelijk die nog niet in beeld waren
 • Zorgt voor inzicht en overzicht
 • Objectieve basis voor goed onderbouwde locatiekeuzes
 • Brengt het gesprek op gang over locaties

 

Je krijgt inzicht in:

 • De nog vrije ruimte
 • De kansen voor optoppen
 • Kansen voor transformeren
 • Mogelijkheden voor of sloop-nieuwbouw en verdichting

Hoe werkt de Woningbouwversneller?

De Woningbouw Versneller omvat vier GIS-analyses (ruimtelijke data-analyses) voor verschillende technieken die binnen een gemeente kunnen worden toegepast.

Deze vier analyses bestaan uit:

 • Het vinden van geschikte Vrije Ruimte voor nieuwbouw.
 • Het Optoppen van bestaande gebouwen
 • De Transformatie van bedrijventerreinen naar (gemixte) woongebieden
 • Sloop en Nieuwbouw van verouderde gebouwen

Per analyse zijn er voorwaarden opgesteld waaraan een locatie of gebouw moet voldoen om als potentieel kansrijk voor (meer) woningbouw beschouwd te worden.

De locaties koppelen we aan openbare datasets om een selectie te maken op basis van factoren zoals de afstand tot OV, supermarkt en andere voorzieningen.

De Woningbouwversneller is modulair opgebouwd. We kunnen deelanalyses separaat voor je uitvoeren, maar ook een combinatie aan analyses, afhankelijk van de focus van jouw bedrijf/organsatie.

woningbouwversneller
woningbouwersneller

De verschillende analyses met stappenplan: 

Optoppen bestaande gebouwen 

De beschikbare ruimte in Nederland staat onder druk. Eén oplossing hiervoor is letterlijk meer de lucht in gaan waar dat kan. De analyse Optoppen geeft inzicht in waar en welke gebouwen, geschikt zijn om extra verdiepingen aan toe te voegen.

 

Stap 1:

Locaties moeten aan een aantal criteria voldoen voordat deze worden beschouwd als kansrijk voor optoppen. Zo moet het dak van een gebouw meer dan 80 procent plat zijn. De eerste filtercriteria worden gedaan aan de hand van de BAG.

Stap 2:

De locaties worden gekoppeld aan openbare datasets om onder andere het bouwjaar van het gebouw en het aantal bouwlagen in beeld te brengen.

Stap 3:

Voor ieder gebouw worden er een aantal criteria opgesteld om te analyseren in hoeverre een gebouw geschikt is voor optoppen. Deze criteria krijgen een gewicht toegekend zodat een gewogen geschiktheidsscore ontstaat.

Stap 4:

De adviseurs van Over Morgen valideren de kansrijkheid voor het optoppen van de locaties. Dit is een visuele controle, om de resultaten nog beter te maken en eventuele data fouten eruit te kunnen halen.

Stap 5:

We bepalen samen met jullie de top locaties op basis van de locatiekenmerken.

Stap 6:

We leveren de resultaten op in een interactieve app inclusief gebiedsatlas.  Een gebiedsatlas is een verzameling van verschillende relevante kaartlagen voor het gebied.[spacer size=”20″]

Transformatie

De herontwikkeling van bedrijventerreinen naar een gemende woon-, werk- en leefomgeving is erg in trek de afgelopen jaren. Niet elk bedrijventerrein is geschikt voor zo’n transformatie. De Woningbouw Versneller van Over Morgen helpt om geschikte transformatiegebieden te vinden.

Stap 1:

In kaart brengen van bedrijventerreinen en onderscheid maken tussen kantoorpanden en gebouwen met een industriefunctie.

Stap 2:

We passen een categorisering van gebouwen toe op basis van factoren als energielabel en bouwjaar.

Stap 3:

Voor elk gebouw wordt een gewogen individuele transformatiescore berekend, die de potentie voor herontwikkeling laat zien.

Stap 4:

We brengen individuele panden met hoge transformatiescores samen tot kansrijke transformatieclusters. Bij deze opschaling houden we rekening met factoren als bereikbaarheid, de mogelijke dichtheid en de afstand tot bestaande woningbouw en voorzieningen.

Stap 5:

We bepalen samen met jullie de top X locaties op basis van de locatiekenmerken.

Stap 6:

We leveren de resultaten op in een interactieve app inclusief Gebiedsatlas. [spacer size=”20″]

Vrije ruimte

De analyse vrije ruimte brengt voor gemeenten in kaart waar nu nog vrije niet gebruikte ruimte potentie heeft voor woningbouw. Zo kan de analyse kansen voor stedelijke verdichting inzichtelijk maken.

Stap 1:

We maken een eerste selectie van locaties, die moet voldoen aan criteria die bepalen of een locatie kansrijk is voor woningbouw. Een locatie moet bijvoorbeeld onbebouwd zijn. Daarnaast sluiten we o.a. gebruiksfuncties als parken, begraafplaatsen, natura2000 en sportvelden uit van de lijst van mogelijke locaties. Ook schrappen we locaties waar risicocontouren op liggen. We gebruiken de BGT als basis voor de locatieselectie.

Stap 2:

We koppelen relevante openbare data zoals de afstanden tot station, supermarkt en school en OV. Deze koppeling levert inzicht in de aantrekkelijkheid van een locatie. Deze informatie kan worden gebruikt om de aantrekkelijkste locaties te selecteren, later in het proces.

Stap 3:

We valideren de locaties en classificeren deze op basis van kansrijkheid. Dit is een menselijke check, om eventuele onlogische modeloutput eruit te filteren.

Stap 4:

We bepalen de eigendomssituatie van de locaties via het Kadaster. Eigendom bepaalt namelijk mede de kansrijkheid. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke gronden misschien relatief snel worden benut.

Stap 5:

We bepalen samen met jullie de top X locaties op basis van de locatiekenmerken.

Stap 6:

We leveren de resultaten op in een interactieve app inclusief Gebiedsatlas.[spacer size=”20″]

Sloop en nieuwbouw

In Nederland staan veel verouderde gebouwen of gebouwen van mindere kwaliteit. Onze sloop- nieuwbouw-analyse brengt deze gebouwen in kaart zodat er inzicht wordt gecreëerd in waar er mogelijkheden liggen voor sloop nieuwbouw. Dit is van belang bij het bepalen van een logische planning voor stadsvernieuwing.

Stap 1:

Voordat een locatie als kansrijk voor sloop en nieuwbouw gezien kan worden, moet deze locatie voldoen aan een aantal criteria. Zo mag het gebouw geen rijksmonument zijn en moet het gebouwd zijn voor het jaar 2000. Deze informatie wordt verkregen uit de BAG.

Stap 2:

De locaties worden gekoppeld aan openbare data zoals het bouwjaar van het gebouw en de ontwikkeling van de leefbaarheidsscore. Meer uitleg over de leefbaarheidsscore is hier te vinden.

Stap 3:

De opgestelde criteria voor de geschiktheid voor sloop en nieuwbouw krijgen een gewicht toegekend. Zo ontstaat er een gewogen geschiktheidsscore per pand voor sloop en nieuwbouw.

Stap 4:

De adviseurs van Over Morgen valideren de kansrijkheid voor het slopen en nieuwbouwen van de locaties. Dit is een menselijke check, om eventueel onlogische modeloutput eruit te filteren.

Stap 5:

We bepalen samen met jullie de top locaties op basis van de locatiekenmerken.

Stap 6:

We leveren de resultaten op in een interactieve app inclusief gebiedsatlas.  Een gebiedsatlas is een verzameling van verschillende relevante kaartlagen voor het gebied.[spacer size=”20″]

Ik wil meer weten

Vul onderstaand formulier in en adviseur Ronja van der Roest neemt contact met je op voor een demo en een vrijblijvend gesprek.