Binnen de gebiedseconomie staan we voor een grote opgave. De ruimtelijke opgave van extra woningen en overig vastgoed gecombineerd met de energietransitie. Wij weten gebiedsontwikkeling en energietransitie op ‘waarden’ te sturen. Daarmee slaan wij de brug tussen het waarderen van projecten op financiële gronden, de afspraken en besluitvorming hierover én het daadwerkelijk realiseren van projecten.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Erik Lamfers.

Kostenverhaal

Het kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen blijft actueel, ook door de aanstaande invoering van de Omgevingswet en bijbehorende aanvullingswet grondeigendom. Wij geven gemeenten strategisch advies om te komen tot een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan. Daardoor is het kostenverhaal verzekerd. Daarnaast bieden wij procesbegeleiding aan bij de totstandkoming van een nota kostenverhaal. Hierbij hebben wij oog voor de juridische onderbouwing, de wensen van de ambtelijke organisatie, het bestuur én marktpartijen.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Aanbesteding en marktselectie

Wij helpen gemeenten om hun (strategische) grondposities tot ontwikkeling te brengen door middel van een marktselectie. Vanuit een aanbestedingsstrategie stellen wij een leidraad op die resulteert in een selectie en gunning. Onze kracht zit in het stellen van een reële marktvraag. Wij brengen ambities en wensen samen met de haalbaarheid van het project en de marktconformiteit van de grondposities. Zo verbinden wij overheid en marktpartijen.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Financiële regie en strategie

Financiële regie gaat verder dan alleen advies geven over de haalbaarheid van grond- en vastgoedexploitaties. We hebben zicht op de gehele waardeketen van gebiedsontwikkeling en de daarbij betrokken actoren. Vanuit de financiële haalbaarheidsanalyse adviseren wij over grondbeleid, grondstrategie en  ontwikkelstrategie  vertalen dit naar samenwerkingen tussen overheid en marktpartijen met bijbehorende ontwikkelafspraken. Daarnaast geven wij strategische sturing aan de programmatische en financiële vraagstukken. Daarbij gaat het om meer dan alleen financiële haalbaarheid, maar ook om gewenste ambities en maatschappelijke doelstellingen. We hebben oog voor de risico’s, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Gebiedsbusinesscase

Een businesscase levert de zakelijke rechtvaardiging van een project of initiatief. Businesscases zijn bij uitstek geschikt om de haalbaarheid op integrale wijze te toetsen of te verkennen. Ze vormen het vertrekpunt om tot financiering te komen. De gebieds- en vastgoedontwikkelingen van vandaag vragen om een businesscase die (maatschappelijke) geldstromen en waarde inzichtelijk maakt en verbindt. Denk hierbij aan de warmtetransitie, duurzame mobiliteit en circulariteit. We hebben inzicht in de businesscase van verschillende stakeholders in een gebiedsontwikkeling.

Wij zijn creatief in het verbinden en verknopen van deze stromen, maar dragen ook zorg voor het financieringsarrangement om ontwikkelingen daadwerkelijk te realiseren. Daarbij hebben wij ook oog voor de governance van projecten.

 

 

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten gebiedseconomie