Elke gebiedsontwikkeling is anders en vraagt om een andere aanpak. Van binnenstedelijke herontwikkeling naar uitleggebieden en van vastgoedtransformaties naar grootschalige energieprojecten. Van een meer planmatige benadering tot een organische ontwikkeling.

Financiële regie en strategie is bij ieder project vanaf het begin tot eind van groot belang. Van een grondstrategie in de initiatieffase, naar een ontwikkelstrategie richting de uitvoering. Jij stuurt tijdens het hele traject met hulp van Over Morgen met financiële regie op waardevermeerdering, zowel maatschappelijk als financieel.

Financiële regie en strategie

Financiële regie gaat bij ons verder dan alleen advies geven over de haalbaarheid van grond- en vastgoedexploitaties. We hebben zicht op de gehele waardeketen van gebiedsontwikkeling en de daarbij betrokken actoren. Vanuit de financiële haalbaarheidsanalyse adviseren wij over grondbeleid, grondstrategie en ontwikkelstrategie. We vertalen dit naar samenwerkingen tussen overheid en marktpartijen met bijbehorende ontwikkelafspraken. Daarnaast geven wij strategische sturing aan de programmatische en financiële vraagstukken. Daarbij gaat het om financiële haalbaarheid, maar ook om meer, zoals gewenste ambities en maatschappelijke doelstellingen. We hebben oog voor de risico’s, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Neem vrijblijvend contact op

Kostenverhaal

Het kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen blijft actueel, ook door de aanstaande invoering van de Omgevingswet en bijbehorende aanvullingswet grondeigendom. Wij geven gemeenten strategisch advies om te komen tot een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan. Daardoor is het kostenverhaal verzekerd. Daarnaast bieden wij procesbegeleiding aan bij de totstandkoming van een nota kostenverhaal. Hierbij hebben wij oog voor de juridische onderbouwing, de wensen van de ambtelijke organisatie, het bestuur én marktpartijen.

Neem vrijblijvend contact op

Grondbeleid en grondstrategie

Grondbeleid is een middel om ambities met ruimtelijke impact te verwezenlijken. Het is geen doel op zich. Wij helpen gemeenten het grondbeleid vorm te geven door de keuzes inzichtelijk te maken. We stellen niet alleen een nota grondbeleid op, maar vooral ook een afwegingskader, op weg naar een passende grondstrategie. Zo verbinden we beleid met uitvoering. We laten zien hoe je maatschappelijke waarde prioriteert en krachtig stuurt op de belangrijkste maatschappelijke opgaven die in jouw gemeente spelen. Kortom, maatschappelijk gedreven grondbeleid.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Aanbesteding en marktselectie

Wij helpen gemeenten om hun (strategische) grondposities tot ontwikkeling te brengen door middel van een marktselectie. Vanuit een aanbestedingsstrategie stellen wij een leidraad op die resulteert in een selectie en gunning. Onze kracht zit in het stellen van een reële marktvraag. Wij brengen ambities en wensen samen met de haalbaarheid van het project en de marktconformiteit van de grondposities. Zo verbinden wij overheid en marktpartijen.

Neem vrijblijvend contact op

Gebiedsbusinesscase

Een businesscase levert de zakelijke rechtvaardiging van een project of initiatief. Businesscases zijn bij uitstek geschikt om de haalbaarheid op integrale wijze te toetsen of te verkennen. Ze vormen het vertrekpunt om tot financiering te komen. De gebieds- en vastgoedontwikkelingen van vandaag vragen om een businesscase die (maatschappelijke) geldstromen en waarde inzichtelijk maakt en verbindt. Denk hierbij aan de warmtetransitie, duurzame mobiliteit en circulariteit. We hebben inzicht in de businesscase van verschillende stakeholders in een gebiedsontwikkeling.

Neem vrijblijvend contact op

Finance en governance

De energietransitie gaat van visie en beleid steeds meer naar de uitvoeringsfase. Dit geldt voor de warmtetransitie, duurzame mobiliteit en grootschalige energieopwek. Voor de realisatie van energieprojecten is de financiële haalbaarheid essentieel. Ondanks de beschikbaarheid van subsidies zal de financiële uitvoerbaarheid van projecten alsnog moeten worden aangetoond. Ook in het kader van externe financiering. Naast de financiële haalbaarheid hebben wij ook aandacht voor de organisatie en de beheersing van projecten. Hierbij denken wij ook na over een exitstrategie. Kortom, we hebben oog voor de governance.

Neem vrijblijvend contact op