Nederland is in transitie en de wijkaanpak is een belangrijk middel om gezamenlijk aan de toekomst te werken op sociaal, fysiek en economisch gebied.

Begonnen als bewonersondersteuner in de stadsvernieuwing in Rotterdam en Amsterdam in de naoorlogse wijken heeft Ron een brede ervaring opgebouwd met de wijkaanpak in diverse (grote) steden en op managementniveau in het sociaal domein.

Recent heeft hij de wijkaanpak in Arnhem ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast heeft Ron de afgelopen jaren de procesbegeleiding van de Regionale Energiestrategie West-Overijssel op zich genomen en succesvol afgerond.

Ron is een verandermanager die bestuurlijke opgaven weet te koppelen aan maatschappelijke participatie met inwoners en stakeholders. Hij heeft oog voor de verschillende belangen, posities en bestuurlijke verhoudingen.

Door te sturen op transparante processen aan de voorkant en het faciliteren van soms ingewikkelde samenwerkingen boekt hij resultaat.

Hij heeft een heldere visie op de verschillende rollen van de overheid en van hetgeen er zowel intern als extern nodig is om succes te boeken in de maatschappelijke opgaven.

Hij is goed op de hoogte van de energievraagstukken en combineert dit met zijn kennis en ervaring van de wijkaanpak. Duurzaamheid is het thema dat hem heeft gegrepen en zijn kennis past hij ook toe in initiatieven in de wijk waar hij woont.

ron.vanderlinden@overmorgen.nl
06 525 13 723

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat omgevingswet participatie warmtetransitie