Zonnewijzer: de voedingsbodem om zon initiatieven te laten groeien.

Met de Zonnewijzer heb je inzicht op de opgave, weet waar je naar toe wilt, weet je waar en met wie je aan de slag gaat, stimuleer je zon op dak en ben je klaar voor zon op veld.Het opwekken van zonne-energie; je kan er vandaag nog mee aan de slag. De technieken en businesscases zijn rond, maar gebeurt het in jouw gemeente al grootschalig? De meeste daken en gronden zijn niet in eigendom van de gemeente, dus waar begin je en hoe krijg je de inwoners en bedrijven zo ver om zonnepanelen te realiseren?

Zon is een belangrijk thema binnen de klimaat- en energie-ambities van gemeenten en we zijn toe aan zichtbaar resultaat. Zonnepanelen zijn concreet en hebben bewezen succesvol te zijn. Er komen steeds meer initiatiefnemers voor zonnevelden op de markt die aankloppen bij gemeenten met vragen. Fijn dat er concrete initiatieven zijn. Maar waar zeg je als gemeenten ja tegen?

De Zonnewijzer helpt deze vraagstukken te beantwoorden en is de voedingsbodem die zon op daken en zon in velden laat groeien. Samen komen we tot zichtbaar resultaat en zetten we stappen richting een duurzame en energieneutrale gemeente, bijvoorbeeld als uitwerking van een duurzaamheidsvisie. De Zonnewijzer bestaat uit vijf onderdelen die hieronder toegelicht zijn.

 • Onderdeel 1: Masterclass zon
  • Resultaat: je kent de ins en outs van zonne-energie
 • Onderdeel 2: Potentiescan en doelgroepselectie
  • Resultaat: inzicht in de potentie, kansrijke plekken en doelgroepen voor PV-panelen
 • Onderdeel 3: Rolbepaling en ontwikkelstrategie
  • Resultaat: inzicht en keuze voor meest geschikte gemeentelijke rol en bijpassende ontwikkelstrategie
 • Onderdeel 4: Stakeholdersproces met visievorming en actieplan
  • Resultaat: doelgroepgericht plan met doelstellingen, acties, organisatie en middelen.
 • Onderdeel 5: Uitnodigingskader zonnevelden
  • Resultaat: mobilisatie van marktpartijen en duidelijkheid in de mogelijkheden door ruimtelijke, financiële en procedurele kaders.
Onderdeel 1: Masterclass zon

Tijdens onze in-company masterclass, leer je alles over de positie van zon in de Nederlandse energietransitie, de voor-en nadelen, de technologie, de businesscases in de huidige markt, ontwikkelrandvoorwaarden en de rol die een gemeente hierbij kan innemen. Deze masterclass is voor alle geïnteresseerden in de gemeentelijke organisatie die te maken krijgen met zonneparken. Na de masterclass heb je een meer dan bovengemiddeld kennisniveau omtrent zonnevelden en heb je inzicht in de raakvlakken met verschillende gemeentelijke vakdisciplines.

Onderdeel 2: Potentiescan en doelgroepselectie

De Zonne Transitie Atlas is een eenvoudig leesbare en begrijpelijke digitale kaart van jouw gemeente. De atlas geeft objectief inzicht in de mate van PV-geschiktheid per dak en mogelijk geschikt grondoppervlak voor zonnevelden. Zo bepalen we de lokale potentie voor zonne-energie, die we op overzichtelijke wijze in de Factsheet Zon schematisch weergeven. Deze Factsheet geeft antwoord op allerlei vragen. Liggen er kansen bij woningeigenaren of moet ik juist met de coöperaties om tafel voor de ‘verzonning’ van huurwoningen? Hoe zit het bij bedrijven: liggen daar kansen? Is het zinnig om sportverenigingen en scholen te betrekken? En hoe zit het eigenlijk met de potentie van mijn eigen gemeentelijke of provinciale vastgoed? Op basis van deze inzichten selecteren we doelgroepen waarvoor we een aanpak op maat opstellen om te komen tot zichtbaar resultaat.

 

Onderdeel 3: rolbepaling en ontwikkelstrategie

Hoe ga je het aantal zonnevelden laten groeien in jouw gemeente? Dat begint bij de rol die je zelf pakt. Samen zoeken we naar de best passende rol, een actieve rol of een passieve rol. De verschillende rollen bepalen welke acties je onderneemt tijdens het proces van ontwikkeling en beheer van zonnevelden en zon op dak. Een voorbeeld van een actieve rol is het ondersteunen bij de aanvraag van SDE-subsidie. Een voorbeeld van een passieve rol is het meegeven van heldere kaders. Tijdens een werksessie bespreken we de mogelijkheden en jullie voorkeuren. Samen met de potentiescan en gemeentelijke doelstellingen bepalen we de meest geschikte rol en bijpassende ontwikkelstrategie. Vervolgens gaan we in gesprek met de markt om tot actie over te gaan.

Onderdeel 4: Stakeholdersproces met visievorming en actieplan

In de voorgaande stappen is er inzicht ontstaan in de potentie van zonnepanelen, kansrijke doelgroepen en welke rol je als gemeente wilt pakken. Zon op daken en zonnevelden kan je echter niet alleen ontwikkelen maar doe je samen met lokale belanghebbende en de geselecteerde doelgroepen. Daarom brengen we de belangrijkste stakeholders bij elkaar om gezamenlijk een visie op zon op dak en zonnevelden te ontwikkelen die past bij de lokale situatie en de behoeftes. Voor elke doelgroep is de businesscase weer anders en hebben wij een model-businesscase om inzicht te geven in wat er nodig is om lokaal zonne-energie op te wekken. We weten voor elke doelgroep welke oplossingen ‘er op de markt zijn’. Hiermee kunnen we stakeholders voorlichten en, het meest belangrijke, op actie over laten gaan. Op basis van de lokale behoeften van de doelgroepen en onze kennis en ervaring komen we tot een gericht plan met doelstellingen, acties, organisatie en middelen.

Onderdeel 5: Uitnodigingskader zonnevelden

Ons advies voor zonnevelden is om vooral niet af te wachten maar juist een actieve houding aan te nemen. Inspireer, wees duidelijk en goed voorbereid. Alleen dan kan je initiatieven vanuit een positieve houding te ontvangen. Wij bieden een proces om gezamenlijk met stakeholders te komen tot een uitnodigingskader zonnevelden zodat initiatiefnemers duidelijkheid hebben en daarmee aan de slag kunnen gaan. Voortbouwend op voorgaande stappen stellen we een inhoudelijk afwegingskader op met de (ruimtelijke) voorwaarden waaronder zonnevelden gerealiseerd mogen worden, op welke wijze de besluitvorming verloopt en welke planologische procedures gevolgd moeten worden. Ook maken we een aantal zakelijke afspraken die benodigd zijn voor een succesvolle exploitatie van zonneparken, zoals OZB-grondslag, leges, kostenverhaal en andere voorwaarden. Wij kunnen je ook helpen met een communicatie- en participatiestrategie om initiatiefnemers of doelgroepen te bereiken.

Simple Share Buttons