Zonneparken.

Door zon is het mogelijk om op korte termijn bij te dragen aan hernieuwbare energieopwekking. De potentie van de zon is namelijk oneindig en is bovendien gratis en nagenoeg overal beschikbaar. Het is de kunst hier slim gebruik van te maken door bijvoorbeeld de ontwikkeling van zonneparken.Wacht niet af, maar neem een actieve houding aan. Inspireer, wees duidelijk en zorg dat je voorbereid bent om de initiatieven vanuit een positieve houding te ontvangen. Veel gemeenten worden benaderd door ontwikkelaars of grondeigenaren met de vraag of er op een specifieke plek een zonnepark ontwikkeld mag worden. Vragen die dan beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld over de spelregels, hoe er met leges omgegaan moet worden en wat er van de gemeente verwacht mag worden. Als gevolg van de gunstige subsidieregelingen zal deze ontwikkeling de aankomende tijd aanhouden. De aandacht voor de energietransitie is in algemene zin aan het toenemen. Zon is naast wind ook een oplossing voor de opwekking van duurzame energie.

Over Morgen kan je helpen om jouw gemeente zonnepark-klaar te maken. Zo kun je je werk effectief en efficiënt doen en geef je initiatiefnemers vooraf duidelijkheid over spelregels en voorwaarden. Deze duidelijkheid helpt ook de energietransitie in jouw gemeente vooruit.

Wij helpen je jouw gemeente zonnepark-klaar te maken in vier stappen:

Stap 1
Verzorgen van een masterclass zonneparken. In een sessie van 2,5 uur geven we inzicht in de rol van zonneparken in de energietransitie, de businesscase ervan, de ontwikkelvoorwaarden, technische aspecten, hoe de markt van ontwikkelaars eruitziet, de ruimtelijke dilemma’s die optreden en de valkuilen. Desgewenst maakt een bezoek aan het Zonnepark Apeldoorn (of een ander park in je buurt) onderdeel uit van de masterclass zodat jullie met eigen ogen een zonnepark van dichtbij kunnen bekijken.

Stap 2
Opstellen van een inhoudelijk afwegingskader. Op welke plekken zijn zonneparken in jouw gemeente toegestaan en onder welke voorwaarden? Wat is de visie en het beleid? Wat is de ruimtelijke inpassing zoals locatie in relatie tot landschap, hoogte, omvang, oriëntatie en zichtbaarheid? Hoe gaan we om met zonneparken ten opzichte van elkaar; legt een eerste zonnepark meteen nieuwe beperkende voorwaarden op voor de volgende, onderlinge afstand, dichtheid en dergelijke. Maar ook de sociale inpassing is minstens zo belangrijk. Worden lokale energiecoöperaties betrokken en hebben inwoners de mogelijkheid financieel te participeren?

Stap 3
Benoemen van taken en verantwoordelijkheden. Wat mag een externe initiatiefnemer verwachten van de gemeente en andersom? Wie doet wat in de planologische procedure en communicatie? Wat is hierin de rol van de gemeente?

Stap 4
Vastleggen en voorbereiden van zakelijke afspraken. Voor het bepalen van de haalbaarheid van een zonnepark is in een vroegtijdig stadium al duidelijkheid nodig over een aantal zaken. Dit zijn wellicht ogenschijnlijke detailaspecten zoals grondslag, leges, vergunning, OZB-waardering en meer. We helpen je om te bepalen wat voor jouw gemeente het beste past.

Het geheel wordt in een overzichtelijke rapportage opgenomen. Deze kan afhankelijk van eigen beleidskaders afzonderlijk of als onderdeel van bijvoorbeeld een omgevingsvisie worden vaststellen door het college of de raad. Een mogelijkheid is ook het te gebruiken als bouwsteen voor een bredere energievisie of energieverkenning.

Simple Share Buttons