Windpark Deil een stap dichterbij

Datum

12 / 2016

Contactpersoon

Bram Friesen
Bram Friesen
06 53 24 84 01 | mail

Tags

zon & wind

Op woensdag 30 november tekenden de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, de provincie Gelderland, burgercoöperatie Betuwewind en drie ontwikkelaars een anterieure overeenkomst voor het windpark Deil. Hiermee komt de realisatie van 11 windmolens bij knooppunt Deil een stap dichterbij.

Dit project is een voorbeeld voor andere windinitiatieven door de samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars en een burgerinitiatief. Met dit windpark wordt in 2019 30 megawatt geleverd, ruim 10% van de totale 230 megawatt die in heel Gelderland moet worden opgewekt in 2020.

De afgelopen maanden is door partijen onderhandeld over de reikwijdte en inhoud van deze anterieure overeenkomst. Naast de zekerheid voor het verhalen van de gemeentelijke (plan)kosten, die voor een financieel haalbaar bestemmingsplan minimaal noodzakelijk zijn, bestaat de mogelijkheid afspraken in breder kader te maken. Voor het windpark Deil hebben partijen er voor gekozen zaken met elkaar op voorhand te regelen:

  • welke kosten worden vergoed in het kader van de plan- en overige gemeentelijke kosten,
  • welke bijdragen worden geleverd aan het omgevingsfonds tijdens de exploitatieperiode,
  • welke rollen, verantwoordelijkheden en financiële afspraken partijen hebben met betrekking tot eventuele planschadeclaims.

Deze afspraken bieden voor de overheden meer zekerheid over geplande werkzaamheden. Maar ook over personele inzet én de hoogte van de vergoedingen voor plankosten. Voor de marktpartijen en de burgerwindcoöperatie helpt het om in vroeg stadium een integrale businesscase te kunnen opstellen en tijdig te kunnen inzetten op de benodigde SDE+ in 2017.

Voor het omgevingsfonds is het duidelijk wanneer welke middelen worden ontvangen. Zo is bijvoorbeeld overeengekomen dat er een initiële storting door marktpartijen plaatsvindt. Hierdoor kunnen ook programma’s in de omgeving worden geïnitieerd die bijdragen aan het draagvlak voor de windmolens.

Over Morgen heeft voor de overheden de onderhandelingen met de marktpartijen gevoerd en is mede opsteller van de anterieure overeenkomst geweest.

Simple Share Buttons