Cases.BoTu als next generation woonwijk en energiewijk

Gemeente Rotterdam, Delfshavencoöperatie, Havensteder en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

Wij geloven vanuit Over Morgen dat een integrale aanpak van stedelijke problematiek leidt tot maatschappelijke meerwaarde. In een coalitie met Personal Architecture, Urhahn en  Inicio, combineren we onze expertise op energie, mobiliteit, finance, participatie en gebiedsvernieuwing met de expertise van onze …
Lees meer

Heilige Boontjes: ontwikkelstrategie voor maatschappelijke en financiële waardecreatie

Heilige Boontjes B.V.

Onze rol in het project Heilige Boontjes is het bepalen van een ontwikkelingsstrategie voor maatschappelijk en financiële waardecreatie. Wij geloven dat (tijdelijke) initiatieven en concepten waarde toevoegen aan een gebied of gebouw. Ze hebben een plek nodig waar publiek naar …
Lees meer

Programmaplan Next Generation Woonwijken in Maassluis


De gemeente Maassluis wil al haar wijken toekomstbestendig maken, waarbij onderwerpen als de transitie naar 100% duurzame energie, klimaatadaptatie en leefbaarheid integraal met elkaar worden verbonden.
Lees meer

Online raadpleging stiltebeleid Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland

Midden in de metropoolregio Rotterdam Den Haag ligt de gemeente Midden-Delfland. Deze gemeente kent rijke cultuurhistorie, en de rust en stilte in dit gebied zijn belangrijke kernwaarden. De gemeente wil achterhalen hoe bewoners, ondernemers en bezoekers de rust en stilte in Midden-Delfland ervaren en waar kansen liggen om dit beter te behouden én te benutten. Over Morgen heeft hiertoe een participatieproces vormgegeven en uitgevoerd.
Lees meer

Inzicht in transformatiekansen werklocaties provincie Utrecht

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

OMU heeft een belangrijke rol in het verbeteren, vernieuwen en verduurzamen van werklocaties in de provincie Utrecht en vroeg Over Morgen door middel van data inzicht te geven in de leegstandsopgave en transformatiekansen van werklocaties in de provincie Utrecht. Door middel van onze Transformatiekaart is het mogelijk panden op vijf thema’s (Gebouw, Gebruik, Gebied, Duurzaamheid en Leegstand) te beoordelen.
Lees meer

Route naar een CO2-neutraal vastgoed voor Rotterdamse woningcorporaties

Woonbron, Havensteder, Woonstad, Vestia

Over Morgen heeft voor vier Rotterdamse woningcorporaties de opgave naar aardgasvrij en CO2-neutraal vastgoed inzichtelijk gemaakt. Het regeerakkoord zet in op het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwde omgeving. Op dit moment wordt nog 80% van alle woningen in Rotterdam voorzien van warm water en verwarming via aardgas. Over 33 jaar moet dit 0% zijn. Voor Havensteder, Woonbron, Vestia en Woonstad dus een dringende opgave. Om meer inzicht te geven in de kansen die er zijn voor de warmtetransitie is door Over Morgen de Warmte Transitie Atlas (WTA) ontwikkeld. Op basis van deze atlas kunnen gebiedsgerichte keuzes worden gemaakt over hoe de voorraad transitiegereed gemaakt kan worden en hoe deze gefaseerd aardgasvrij wordt verwarmd. Zo creëren wij voor woningcorporaties het inzicht om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken, die ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Daarbij spelen marktwaarde en betaalbaarheid een cruciale rol. Ook wordt de rol voor duurzame ontwikkeling structureel in de organisatie concreet gemaakt. Wij ontwikkelen een organisatievoorstel en maken personele en financiële implicaties inzichtelijk.
Lees meer

Opnieuw kijken naar wat er al is: Van Bermgras tot Bladzijde

Gemeente Apeldoorn

Over Morgen heeft een kansenanalyse uitgevoerd voor concrete circulaire projecten in de papiersector in regio Apeldoorn. Al snel werd duidelijk dat kansrijke circulaire projecten sector overstijgend zijn en samenwerkingen nodig zijn met bijvoorbeeld de biobased industrie, de energiesector en de voedselketen. Uit een selectie van negen kansrijke projecten koos gemeente Apeldoorn het project ‘Van Bermgras tot Bladzijde’. Een circulair project waarbij we bermgras inzetten voor de productie van karton. Grasleveranciers, -verwerkers, en papierfabrieken werken momenteel in een pilot om dit project te lanceren. Gemeente Apeldoorn benadert bermgras vanuit waarde in plaats van als kostenpost.
Lees meer

Succesvolle marktselectie locatie Slotgraven te Hardenberg

Gemeente Hardenberg

Over Morgen heeft de marktselectie uitgevoerd voor de meest prominente herontwikkelingslocatie in het centrum van Hardenberg; de locatie Slotgraven. Een selectie die vroeg om een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk ontwerp, die de lat voor de duurzaamheidsambities op gebied en gebouw hoog legde en die financieel leidde tot een marktconforme grondprijs. Uiteindelijk heeft Ter Steege Vastgoed de beste inschrijving ingediend.
Lees meer

Dag van de Omgevingswet

Gemeente Coevorden

Op congresachtige wijze werd in de gemeente Coevorden het startschot gegeven van de Omgevingswet. Onder leiding van Co Verdaas werden op informele wijze zowel raadsleden, college en ambtenaren bij elkaar gebracht, waar zij werden uitgedaagd om mee te denken: wat gaat er al goed, wat kan beter en door middel van welke stappen komen we tot een goede implementatie van de Omgevingswet?
Lees meer

Omgevingsvisie Katwijk

Gemeente Katwijk

Featured Video Play Icon

De gemeente Katwijk is gestart met het programma implementatie Omgevingswet. Besloten is om als één van de eerste onderdelen aan de slag te gaan met de een Omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Over Morgen & Urhahn helpen te komen tot een gedragen en dynamische Omgevingsvisie, die samen wordt gemaakt én samen wordt uitgevoerd.
Lees meer

Procesbegeleiding Zonnevelden Zutphen

Gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen heeft een duidelijke duurzaamheidsambitie. Een van de pijlers van deze ambitie is om te onderzoeken of het mogelijk is één of meerdere zonnevelden in Zutphen te realiseren. Eerder onderzoek heeft al een aantal potentiële locaties uitgewezen. Noordveen is de eerste locatie in Zutphen die vanaf de tweede helft van 2017 echt wordt ontwikkeld.
Lees meer

Zonnewijzer Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland wil de potentie van zonne-energie als duurzame energiebron in beeld hebben. In lijn met onze Warmte Transitie Atlassen ontwikkelt Over Morgen een op GIS-data gebaseerde digitale kaart. Deze kaart maakt het mogelijk om voorspellingen en analyses te doen over het aantal MW dat kan worden opgewekt en de bijdrage van duurzame energie opgewekt door de zon in PJ te kunnen onderbouwen.
Lees meer

Zonneveld Wonen Wateringen

Woningcoöperatie Wonen Wateringen

Enige jaren geleden heeft Wonen Wateringen een perceel aangekocht gelegen naast de N211 en de Heulweg te Wateringen, bestemd voor woningbouw. Als gevolg van de economische crisis is de woningbouw vooralsnog uitgesteld. Wonen Wateringen ziet een mogelijkheid om dit perceel in te zetten voor de ontwikkeling van een zonnepanelenterrein en daarmee haar huurders een kans te geven om duurzame energie op te wekken.
Lees meer

Noordeloos Energieneutraal

Energiecoöperatie Noordeloos

Samen met energiecoöperatie Noordeloos kijkt Over Morgen naar de ontwikkelingskansen om het totale elektriciteitsgebruik van Noordeloos, duurzaam op te wekken. Bij dit vraagstuk worden alle toepassingsvormen van zonne-energie in beschouwing genomen voor verschillende projecten: zon op daken, zonnevelden, saldering, SDE+ subsidies en postcoderoos projecten. Over Morgen deelt die kennis dan ook graag en biedt naast advies ook tools, zoals de kansen- en potentiekaart zon (de digitale Zonnewijzer).
Lees meer

Zonnevelden Midden-Drenthe

Gemeente Midden-Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe zijn zes zonneparken in voorbereiding. Vier van de zes parken zijn gepland op gemeentegrond en de gemeente is hier ook initiatiefnemer.  Over Morgen ondersteunt gemeente Midden-Drenthe met de succesvolle ontwikkeling van de vier zonneparken. De realisatie van het eerste park dient in ieder geval in 2018 plaats te vinden.
Lees meer

Zonnepark Loolaan Den Haag


Om te laten zien dat het mogelijk is om grootschalige duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, is de gemeente Den Haag op zoek gegaan naar een geschikte locatie. ’t Oor – een braakliggend terrein aan de Loolaan – gelegen tussen twee spoorbedden - bleek daarvoor geschikt te zijn. Over Morgen heeft de totale ontwikkeling begeleidt door inzicht te geven in de business case (juridisch, technisch en economisch), de aankoop van het perceel te begeleiden en een marktpartij te selecteren die op basis van een huurovereenkomst een zonnepark wilt realiseren en exploiteren.
Lees meer

Regionale strategie voor energie in West-Brabant

VNG en Regio West-Brabant

De regio West-Brabant moet in 2050 CO² neutraal zijn. Over Morgen heeft samen met ondernemers, bewoners, onderwijsinstellingen en overheden een strategie opgesteld om deze ambitie te realiseren.
Lees meer

Programma Duurzaam Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Rotterdam beseft dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening leidt tot grote veranderingen in de gebouwde omgeving en de benodigde infrastructuur. Het programmabureau Duurzaam 2015-2018 heeft als doel om te zorgen dat de transitie iets oplevert voor alle Rotterdammers. Het programmabureau heeft Over Morgen gevraagd om haar te ondersteunen bij die missie.
Lees meer

Warmtevisie Leiden

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en is daarmee één van de koplopers in Nederland. Eind 2015 werd in Leiden al de duurzaamheidsagenda We pakken door! 2016-2020 vastgesteld, waarin de stad zich committeert aan 40% CO2-reductie in 2030. Leiden is daarnaast één van de 30 gemeenten die de Green Deal Aardgasvrije wijken heeft getekend. Om in Leiden sturing te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de hierboven beschreven transitie is de Warmtevisie Leiden opgesteld. De visie wordt breed gedragen door belangrijke stakeholders in de stad: woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en belangenorganisaties.
Lees meer

Financiële planbegeleiding Heiloo

Gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo staat voor een omvangrijke ruimtelijke opgave om in samenwerking met marktpartijen diverse gebiedsontwikkelingen uit te voeren. De gemeente verwacht dat in de periode 2014-2030 circa 1.800 woningen worden gerealiseerd, waarvan circa 600 woningen via de eigen actieve grondexploitaties verlopen. Deze ontwikkelingen vragen om actuele beleidskaders, gedegen planeconomische begeleiding van de projecten, programmasturing en overzicht houden op de eigen grondexploitaties.
Lees meer

Revitalisering de Valuwe

Gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland

De Valuwe is een multiculturele naoorlogse uitbreidingswijk in de gemeente Cuijk. In de afgelopen veertig jaren zijn zowel de openbare ruimte als de woningen sterk verouderd. Tevens vraagt het hart van de wijk “Winkelcentrum de Valuwe” om een upgrading, zodat de bestaande voorzieningen behouden kunnen blijven voor de wijk. De revitalisering omvat onder andere de sloop en nieuwbouw van ca. 300 woningen, renovatie van een winkelcentrum, realisatie van een medisch centrum en een multifunctionele accommodatie. De revitalisering van de Valuwe is niet uitsluitend gebaseerd op fysieke motieven, maar sociaal-maatschappelijke motieven geven de aanleiding om de wijk te revitaliseren. Het doel is om van de Valuwe een wijk te maken waar bewoners, gemeente en woningcorporatie trots op kunnen zijn.
Lees meer

Zonnepark Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie en heeft daarom meerdere marktpartijen benaderd met de vraag of zij een zonnepark op één van haar gronden tussen de wijk Zuidbroek en de A50 zou kunnen realiseren. Over Morgen heeft in samenwerking met Encon Ingenieursbureau uit Nijmegen enthousiast op deze vraag gereageerd en uiteindelijk de aanbesteding voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie het Zonnepark Apeldoorn gewonnen. Inmiddels is de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie ontvangen en werken we nu toe naar de financiering en bouw van het zonnepark.
Lees meer

Ontwikkelstrategie en financiële sturing De Vlierlanden

Gemeente Ommen

Over Morgen heeft de ontwikkelstrategie voor de nieuwe woonwijk De Vlierlanden neergezet en uitgevoerd. Een strategie die heeft geleid tot een wijk die vraaggestuurd, samen met de (toekomstige) bewoners, en gefaseerd wordt ontwikkeld. Daarnaast hebben wij een financieel robuust kader neergezet, zodat de ontwikkeling financieel gezond van start kon gaan.
Lees meer

Tijdelijke huisvesting Delftplein

Gemeente Haarlem

Over Morgen heeft samen met de gemeente Haarlem en Elan Wonen een financiële strategie ontwikkeld voor de realisatie van tijdelijke huisvesting op het Delftplein in Haarlem. De financiële strategie heeft geleid tot een haalbare businesscase voor de realisatie van 160 tijdelijke wooneenheden in het sociale segment. Mede door de realisatie van dit project wordt een inhaalslag gemaakt in het aanbod van sociale woningbouw wat leidt tot snelle en adequate huisvesting van de doelgroep.
Lees meer

Omgevingsvisie Ede-Stad 2030

Gemeente Ede

Ede is in korte tijd gegroeid van dorp aan de rand van de Veluwe naar centrumstad in de Foodvalley. De nieuwe positie vraagt om een bij een moderne stad passende toekomststrategie. Over Morgen helpt de gemeente bij het komen tot een Omgevingsvisie Ede-Stad met een perspectief voor het jaar 2030. Met een vooruitziende blik, een wens om samenhang te brengen en een aanpak gericht op samenwerking komen we tot resultaat.
Lees meer

Aardgasvrije hoogbouw Purmerend

Hemubo

Het samenwerkingsverband SCoop voert groot onderhoud uit aan twee galerijflats voor woningbouwcorporatie Intermaris aan de Mercuriusweg in Purmerend gecombineerd met vergaande energiebesparende maatregelen. De aardgasaansluiting wordt tijdens de ingreep uit de woningen verwijderd. Hierdoor zijn de complexen toekomstbestendig voor een periode van minimaal 30 jaar. SCoop is een samenwerking tussen Over Morgen, Hemubo Bouw, Kleinschalige Culturele Productie (KCP) en DOOR architecten.
Lees meer

Duurzame aardwarmte voor complexen Groningse corporaties

Woningcorporaties Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters

De gemeenteraad van Groningen en de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen, aandeelhouders van Warmtestad, stemden medio 2016 in met de plannen voor het project ‘Geothermie en Warmtenet Noordwest’. Voor de realisatie van dit duurzame warmtenet met als bron aardwarmte heeft Warmtestad een viertal woningbouwcorporaties in Groningen een aanbod gedaan voor het aansluiten van 1.700 woningen. Dit aanbod is door Over Morgen samen met VBTM advocaten getoetst.
Lees meer

Programmaregie Warmte voor Metropool Regio Amsterdam

Amsterdam Economic Board

Vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam kunnen met de beschikbare industriële restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen efficiënt en comfortabel verwarmd worden. Om een regionaal warmtenet te ontwerpen en daarvoor een verdienmodel te ontwikkelen, hebben meer dan 32 overheden, energiebedrijven en potentiële warmteleveranciers een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Lees meer

Servicepunt Duurzame Energie

Provincie Noord-Holland

Om de transitie naar een energieneutrale provincie in 2050 te realiseren, heeft de provincie Noord-Holland binnen haar programma energieneutraal 2050 onder andere het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) opgezet. Als centraal informatie- en ondersteuningspunt bedient het de Noord-Hollandse gemeenten, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties en energiecollectieven. De aanpak kenmerkt zich door de stakeholders mede-eigenaar te maken van de energietransitie en de samenwerking te faciliteren op regionale schaal in plaats van bij afzonderlijke gemeenten.
Lees meer

Verkoop WKO-installaties WoonInvest aan Eteck

Woningcorporatie WoonInvest

Eteck heeft het eigendom van de Energie BV met daarin twee warmtepompinstallaties met Warmte- en Koudeopslag (WKO) in Leidschendam-Den Haag overgenomen van woningbouwcorporatie WoonInvest uit Voorburg. De installaties leveren aan circa 200 woningen en vijf commerciële ruimtes duurzame warmte en koude, totaal 20.500 m2 BVO.
Lees meer

Uitvoeringsprogramma noordelijke Maasvallei

Gemeente Boxmeer

Doel van het programma is om gezamenlijk te werken aan samenhangende doelen op economie, wonen, toerisme & recreatie, landschap, cultuurhistorie, landbouw, water en duurzaamheid. Met als resultaat een uniek, divers en aaneengesloten gebied van groen-blauwe structuren met de potentie voor UNESCO biosfeer-status. Door de programma’s en gebiedsprocessen samen te brengen in een uitvoeringsprogramma is een vertrekpunt gecreëerd voor een slagvaardige samenwerkingsorganisatie met gebiedsregie. Over Morgen heeft het opstellen van het uitvoeringsprogramma ingezet als vliegwiel voor samenwerking in het gebied. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in samenwerking met diverse gebiedspartijen: gemeente Cuijk, gemeente Boxmeer, provincie Noord-Brabant, gemeente Mook & Middelaar, gemeente Bergen, gemeente Gennep, provincie Limburg, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en waterschap Aa en Maas. De samenwerking is zowel ambtelijk (in projectgroepen) als bestuurlijk (in een bestuurlijk platform) vormgegeven.
Lees meer

Impactanalyse Omgevingswet

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Een toekomstbestendige woon- en werkomgeving maakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet alleen. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om nieuwe ambities te stellen en te onderzoeken welke impact dit heeft op de organisatie.
Lees meer

Inspiratiesessie Omgevingswet

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar gaat fuseren met de gemeente Rijnwaarden. Voor deze gemeente heeft Over Morgen een Omgevingsvisie opgesteld en raad, college en ambtelijke organisatie meegenomen in de gevolgen van de Omgevingswet. De sessies voor de gemeente Zevenaar hadden als doel het kennisniveau binnen het gemeentehuis van Zevenaar en Rijnwaarden op gelijk niveau te brengen.
Lees meer

Gebiedstransformatie Meeslouwerpolder

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De Meeslouwerpolder is een glastuinbouwgebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Door de economische crisis en gebrek aan mogelijkheden tot schaalvergroting hebben de glastuinders in het gebied het moeilijk gehad, met verrommeling en leegstand tot gevolg. Onze aanpak biedt kansen aan lokale initiatieven terwijl voldoende ruimte voor de bestaande en goed functionerende tuinders overblijft.
Lees meer

Roadshow Omgevingswet

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg benut de tijd tot de Omgevingswet in 2019 volledig geïmplementeerd is om de gemeentelijke organisatie klaar te stomen voor de veranderingen die de wet in de werkwijzen en cultuur met zich mee gaat brengen. Dat doet de gemeente voor de gehele organisatie met een breed opgezette roadshow.
Lees meer

Implementatie Omgevingswet

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil tijdig en met ambitie aan de slag met de Omgevingswet. Over Morgen heeft in samenspraak met de ambtelijke organisatie, de betrokken wethouders en de gemeenteraad overzicht georganiseerd en richting geven. Uiteindelijk is de inzet van Leeuwarden de opmaat geweest naar de zogeheten Friese Aanpak. Een werkwijze waarbij provincie, waterschap en bijna alle Friese gemeenten een gezamenlijk proces doorlopen.
Lees meer

Slotermeer naar betere leefbaarheid

Woningcorporatie Rochdale

Woningcorporatie Rochdale wil op integrale wijze werken aan de leefbaarheid van Slotermeer. In drie buurten van deze wijk heeft Slotermeer veel bezit. Maatregelen in deze buurten moeten elkaar versterken waardoor een gezamenlijke aanpak nodig is. Over Morgen stelt een kansenkaart op waarmee het mogelijk is de juiste maatregelen te kiezen en in samenhang te werken aan de drie buurten.
Lees meer

Omgevingsvisie Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe

De Omgevingswet komt eraan. De gemeente Overbetuwe is één van de gemeenten in Nederland die vooruitstrevend aan de slag gaat met het opstellen van een Omgevingsvisie voor haar gehele grondgebied. Over Morgen ondersteunt en begeleidt dit proces, vooral op het vlak van participatie en cocreatie.
Lees meer

Dorpsvisie Vroomshoop

Woningcorporatie Mijande Wonen

Woningcorporatie Mijande wil aan de slag met haar woningbezit in de Overijsselse kern Vroomshoop. Over Morgen helpt Mijande om te komen tot een gedragen en dynamische Dorpsvisie, waarbij er een afwegingskader voor een concreet actieplan wordt opgesteld. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol.
Lees meer

Gebiedsontwikkel-programma Hart van de Heuvelrug

Provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest

De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest werken op de Utrechtse Heuvelrug samen aan het gebiedsontwikkelprogramma Hart van de Heuvelrug. Het programma is gericht op het verbinden van versnipperde natuur en het ontwikkelen van woningen, bedrijven en zorgprojecten. Op deze wijze wordt de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Heuvelrug versterkt.
Lees meer

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Provincie Utrecht

Vliegbasis Soesterberg is een unieke plek in Nederland. Militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie komen in dit project allemaal samen. De natuurontwikkeling en de openstelling van het park worden bekostigd uit woningbouw aan de rand van het park ter hoogte van Soesterberg-Noord. Hier komt op het terrein van de Vliegbasis een unieke woonwijk.
Lees meer

Ontwikkeling windmolenparken

Gemeente Almere

In Almere moeten twee windmolenparken worden ontwikkeld: bij Almere Pampus en in de bocht van de A27 als onderdeel van het windpark Zeewolde. Over Morgen helpt de gemeente hierbij door het opstellen van anterieure overeenkomsten, het uitwerken van modellen voor (financiële) participatie en coördinatie van de vergunningverlening om de deadline voor de SDE+ te halen.
Lees meer

Verplaatsing pluimveehouder Hezelaar

Gemeente Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant

Ondernemer, omwonenden, gemeente en provincie zoeken een oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek in buurtschap Hezelaar. Over Morgen vindt een ruimtelijk en financieel haalbare oplossing, maar werkt vooral aan het draagvlak om de oplossing ook daadwerkelijk tot zichtbaar resultaat te laten leiden.
Lees meer

Duurzame energieprojecten

Gemeente Ermelo

Met behulp van een online Energie Transitie Atlas brengen wij voor Ermelo de totale potentie duurzame energie in beeld. Door interactie met stakeholders stellen we tien kansrijke projecten op om de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te halen. Draagvlak wordt versterkt door vroegtijdig binnen de gemeente te communiceren.
Lees meer

Versnellen verduurzaming corporatiebezit

Ymere

Op basis van een nieuwe ondernemingsstrategie en recent vastgestelde duurzaamheidsagenda verschuift de focus van Ymere steeds meer naar een duurzame instandhouding van het bestaande bezit. Belangrijke aandachtspunten zijn de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk over de verduurzaming van het woningbezit, in eerste instantie naar label B in 2021 en vervolgens energieneutraal in 2050. Over Morgen helpt Ymere hierbij door middel van slim procesmanagement en advies over innovatieve oplossingen voor de verduurzaming van het bestaande bezit.
Lees meer

Laadoplossing Designer Outlet Centre Roermond

Designer Outlet Centre

De grootschalige herinrichting van de parkeervoorzieningen (ca. 7000 parkeerplaatsen) van het Designer Outlet Centre (DOC) in Roermond was de uitgelezen mogelijkheid om ook na te denken over een toekomstbestendige oplossing voor het opladen van elektrische auto’s.
Lees meer

Inzicht energietransitie regio Rijnmond

Alliantie Duurzaam Rijnmond

Over Morgen heeft alle 13 gemeenten van de Alliantie Duurzaam Rijnmond met behulp van factsheets inzicht gegeven in de opgave van de energietransitie. Visueel aantrekkelijke documenten en een reeks werksessies brengen de gemeenten naar hetzelfde kennisniveau en voeden het gevoel van urgentie. De regio is ambitieus en weet met de regionale factsheet waar de grootste kansen liggen.
Lees meer

Herbestemming schoollocatie Borne

gemeente Borne

In de gemeente Borne staan schoollocaties leeg. De gemeente wil deze locaties herbestemmen in nauwe samenwerking met direct omwonenden, zodat de locaties een nieuwe betekenis voor de buurt krijgen. In een prijsvraag-achtig proces worden de krachten van investeerders, ontwikkelaars, architecten, gemeente en bewoners gebundeld en het beste idee geselecteerd.
Lees meer

Spoorboekje De Ronde Venen Klimaatneutraal 2040

Gemeente De Ronde Venen

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in een motie verzocht de gemeente De Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. Op basis hiervan heeft de gemeente Over Morgen gevraagd om in beeld te brengen wat deze ambitie precies inhoudt en welke bestuurlijke keuze’s gemaakt moeten worden om een vliegende start te maken en gelijktijdig de juiste zaken voor te bereiden om benodigde resultaten te behalen.
Lees meer

Verduurzaming woningvoorraad Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsagenda 2030 benoemd dat 1,5% energie per jaar wordt bespaard in haar vastgoed en 20% van de benodigde energie regionaal duurzaam wordt opgewekt. Om dit te bereiken is een aanzienlijk verduurzaming van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk. Het is daarom essentieel om zowel particuliere eigenaren als huurders als eindgebruikers in deze opgave te betrekken. Op basis van ervaringen in Den Haag en Almere is Over Morgen gevraagd om hiervoor een plan van aanpak op te stellen en als adviseur betrokken te zijn bij het aansluitend uitvoeren van dit plan.
Lees meer

Regionale energiestrategie West Brabant

VNG en Regio West Brabant

Op 22 juni 2016 is door de ministeries van I&M, EZ, BZK, de VNG, de unie van Waterschappen, het interprovinciaal overleg en 5 pilot regio’s (West-Friesland, Midden Holland, Drechtsteden, Hart van Brabant en West-Brabant) de Green deal Regionale Energiestrategieën gesloten. Doel van deze deal is om te kijken hoe op regionale schaal de energietransitie versneld kan worden en tegen welke vraagstukken samenwerkende partijen in die regio's aanlopen. Samen met bewoners, bedrijven, instellingen en overheidspartijen wordt op deze manier ervaren hoe de benodigde transitie vormgegeven kan worden.
Lees meer

Ontwikkelperspectief Weerselo

Gemeente Dinkelland

Samen met de Weerselo gemeenschap is vanuit een kansenkaart toegewerkt naar een gedragen ontwikkelperspectief op het centrum van Weerselo. In een continue participatieproces werkt Weerselo zelf aan het benutten van kansen in het centrum. De gemeente zorgt voor een initiële investering en impuls door vernieuwing van de openbare ruimte.
Lees meer

Actieplan centrum Hardenberg

Gemeente Hardenberg

Hardenberg wil inspelen op de veranderingen in het winkellandschap en de impact daarvan op haar centrum. Samenwerkende partijen in het centrum van Hardenberg willen het centrum versterken en toekomstbestendig maken. Over Morgen heeft het samenwerkingsproces begeleidt en het actieplan centrum Hardenberg opgesteld.
Lees meer

Binnenstedelijke gebiedsvernieuwing Klein Plaspoelpolder te Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Over Morgen begeleidt sinds 2014 de gebiedsvernieuwing van Klein Plaspoelpolder, een binnenstedelijke locatie met grootschalige kantoren en lichte industrie die in stappen getransformeerd wordt naar een rustig stedelijk woonmilieu.
Lees meer

Omgevingsvisie Rijnwaarden

Gemeente Rijnwaarden

In het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet, stelt de gemeente Rijnwaarden met de bewoners en ondernemers een Omgevingsvisie op. Sleutelwoorden zijn een open houding en ruimte voor initiatief van onderop.
Lees meer

Aanpak implementatie Omgevingswet

Ministerie van I&M, VNG, IPO en UvW

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is een van de meest ingrijpende stelselherzieningen ooit. Het traject van voorbereiding en invoering gaat niet alleen over de integratie van meer dan 20 sectorale wetten en meer dan 100 AMvB’s.
Lees meer

Visie voor het Visio-terrein

Gemeente Grave en Koninklijke Visio

In Grave verlaat zorginstelling Visio een terrein van bijna 11 hectare en stelt zij de gemeente voor het vraagstuk wat met deze grond te doen. De visie op de herontwikkeling heeft ten doel kwaliteiten van het gebied weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Tegelijkertijd moet deze oplossingen bieden voor opgaven op het vlak van verkeer, water en parkeren.
Lees meer

Verduurzamen particuliere woningvoorraad

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil voor 2020 20.000 particuliere woningen verduurzamen. Onze aanpak is erop gericht om de energie en het enthousiasme van bewoners en bedrijven aan te grijpen om duurzame ideeën ‘van onderaf’ om te zetten in zichtbare resultaten. In de periode 2011 – 2014 heeft deze aanpak geresulteerd in ruim 5.000 verduurzaamde woningen.
Lees meer

Meerjarenprognose Grondexploitatie en risicoanalyse

Gemeente Vianen

Gemeente Vianen wil inzicht krijgen in de actuele en het verwachte financiële resultaat van alle projecten. Over Morgen heeft een Meerjarenprognose Grondexploitatie opgesteld in het in eigen huis ontwikkelde grondexploitatiemodel. Met dit rekenmodel is het mogelijk eenvoudig verschillende consolidaties te genereren en de financiële resultaten te analyseren.
Lees meer

Gezocht: nieuwe exploitant voor Stadhuis

Gemeente Culemborg

Met een nieuwe exploitant voor het oude stadhuis wil gemeente Culemborg van het stadhuis weer een levendig ‘huis van de stad’ kan maken. Gezien de onbekendheid met de markt en de onzekerheid over geschikte partijen, heeft Over Morgen voorgesteld om eerst een open marktconsultatie op te starten. De gemeente heeft hierdoor veel beter zicht gekregen op de criteria die zij echt belangrijk vindt. Het vervolgtraject is met 5 partijen in gang gezet.
Lees meer

Poortjes op 82 NS stations

Nederlandse Spoorwegen

NS gaat poortjes in gebruik nemen om het aantal zwartrijders te verminderen. NS wil met gemeenten afspraken maken over maatwerkoplossingen voor omwonenden die gebruik willen blijven maken van het openbaar gebied op stations. Over Morgen levert de stakeholdermanager die de verbinding legt tussen de politiek in Den Haag, de NS en de gemeenten.
Lees meer

Heronderhandeling afspraken realisatie centrumplan

Gemeente Ommen

Er moet een nieuw financieel kader komen voor de realisatie van vastgoed in het centrum van Ommen. Over Morgen heeft de gemeente ondersteund in de rol van dealmaker in onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Uiteindelijk heeft dit geleid tot overeenstemming tussen partijen over de aangepaste financiële uitgangspunten, programma en planning.
Lees meer

Ruimte voor Ruimdenkers

Provincie Overijssel

Het thema leegstand in Overijssel moet op een vernieuwende wijze worden gepositioneerd. Over Morgen heeft dat gedaan door middel van de prijsvraag ‘Ruimte voor Ruimdenkers’. Ruim 350 jonge ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, hebben deel genomen aan de prijsvraag en bijna 20 vastgoedeigenaren stelden hun locaties ter beschikking.
Lees meer

Duurzame warmte voor 100.000 huishoudens

Gemeente Den Haag

Warmtenet Den Haag

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn en wil weten hoe de warmte– en koudesystemen van Haagse bewoners en bedrijven verduurzaamd kunnen worden. Over Morgen ondersteunt de Gemeente Den Haag met advies en projectmanagement om te komen tot een duurzaam warmtenet waar 100.000 woningequivalenten op zijn aangesloten.
Lees meer

Hernieuwbare energie laten werken!

Gemeente Almere

De stad Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Over Morgen heeft een programma ontwikkeld dat er voor gaat zorgen dat Almere in 2022 zoveel mogelijk wordt gevoed door hernieuwbare energie. Het door ons opgestelde programmaplan ‘Energie Werkt!’ gaat vooral uit van een doelgroepenbenadering. Want de energietransitie vraagt vooral sociale innovatie.
Lees meer

Tools voor verduurzaming warmtevoorziening

Gemeente Den Haag

Met een eenvoudige tool moeten de kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in kaart gebracht worden. Samen met de gemeente hebben wij een warmte – koudekaart ontwikkeld. Op basis van de kaart zijn een aantal kansrijke gebieden aangewezen voor aansluiting op een duurzaam gevoed warmtenet. Dit moet in eerste instantie leiden tot 100.000 aangesloten huishoudens in 2030.
Lees meer

GIS voorspelt netwerk van laadpunten

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil weten hoeveel elektrische auto’s in de toekomst naar de gemeente komen en wat voor laadinfrastructuur daarvoor moet worden geplaatst. Met behulp van GIS heeft Over Morgen inzichtelijk gemaakt waar de bewoners, forenzen en bezoekers van de stad graag hun elektrische auto willen laden. De GIS analyse helpt het vraagstuk concreet te maken.
Lees meer

Ontwikkeling binnenstad

Gemeente Schiedam

Voor de binnenstad van Schiedam hebben wij samen met relevante partijen een toekomstperspectief opgesteld. Een concrete prioritering van middelen en maatschappelijke, economische en ruimtelijke ambities bestendigen de ingeslagen koers.
Lees meer

Spoorzone Delft

Gemeente Delft

Voor spoorzone Delft is door ons een proces voor vraaggestuurde ontwikkeling in gang gezet, waarbij we de balans tussen helderheid bieden en ruimte voor initiatief bewaken. Het tijdelijk gebruik van het gebied maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie.
Lees meer

Financieel advies organische ontwikkeling

Uitvoeringsorganisatie Oosterwold

In de vorm van financiële planbegeleiding heeft Over Morgen verschillende diensten en producten geleverd, ten behoeve van een uniek groen woon- en werkgebied in Oosterwold waar bewoners en ondernemers straks in hoge mate zelf bepalen hoe hun omgeving eruit komt te zien.
Lees meer

Slimme inzet participatie en communicatie

Gemeente Naarden en De Alliantie

In Naarden hebben wij het participatietraject opgetuigd voor de ontwikkeling van een gebied in een bestaand woonwijk. Op basis van gesprekken met sleutelfiguren hebben we een aanpak opgesteld en vanuit verschillende rollen uitgevoerd. Het ene moment als procesbegeleider, het andere moment als strateeg en adviseur of als facilitator van interactieve bijeenkomsten en producent van communicatiemiddelen.
Lees meer

Kempenbaan Veldhoven

Gemeente Veldhoven

De Kempenbaan is een belangrijke verkeersader in de regio Eindhoven die wordt opgewaardeerd. Voor goede communicatie met omwonenden en bedrijven hebben wij een communicatieplan geschreven dat we ook uitvoeren.
Lees meer

Duurzaamheid Haagse wijken

Gemeente Den Haag

Over Morgen ontwikkelde een subsidieregeling voor energiebesparing en CO2 reductie die de kracht van de stad maximaal benut. In totaal is 200.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld met als resultaat dat er 26 initiatieven blijvend bezig zijn met het verduurzamen van Den Haag.
Lees meer

Elektrisch vervoer en laadpalen

Gemeente Den Haag

We voeren voor gemeente Den Haag de regie over het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we een plan geschreven over hoe de gemeente in de toekomst een rendabele businesscase voor laadinfrastructuur kan faciliteren.
Lees meer

Plan van aanpak windmolenpark

Gemeente Almere

Om gemeente Almere te helpen bij realisatie van een windmolens schreven wij een praktisch plan van aanpak in de vorm van een stappenplan. Met daarin onder meer aandacht voor creeëren van draagvlak, technische aspecten, ruimtelijke procedures, financiën.
Lees meer

Verduurzamen 4000 woningen

Gemeente Den Haag

We hebben een plan van aanpak geschreven aan de hand waarvan wij langs drie sporen werken aan verduurzaming van Haagse woningen: van individuele woning naar gezamelijke straataanpak; het betrekken van aanbodzijde en het samenbrengen van vraag en aanbod.
Lees meer

Simple Share Buttons