Vraag aan ons

Gemeente Nijmegen vroeg ons om een warmtevisie op te stellen. Voor de European Green Capital van dit jaar doen wij dat natuurlijk graag! Die titel krijgt een gemeente niet zomaar, Nijmegen is koploper als het gaat om de energietransitie.

 

Ook op het gebied van warmte speelde er toen we begonnen met de warmtevisie al heel veel. Nijmegen heeft nieuwbouwwijken aangesloten op een warmtenet, er waren al wijken aangewezen voor pilots richting aardgasvrij, bewoners en bedrijven waren serieus aan de slag met warmtenetten en andere initiatieven en de Nijmeegse woningcorporaties waren bezig met het verkennen van kansen. De gemeente had behoefte aan één verhaal waarin al deze losse activiteiten een plek krijgen.

 

Gemeente Nijmegen vroeg ons om een warmtevisie op te stellen. Voor de European Green Capital van dit jaar doen wij dat natuurlijk graag! Die titel krijgt een gemeente niet zomaar, Nijmegen is koploper als het gaat om de energietransitie.

 

Ook op het gebied van warmte speelde er toen we begonnen met de warmtevisie al heel veel. Nijmegen heeft nieuwbouwwijken aangesloten op een warmtenet, er waren al wijken aangewezen voor pilots richting aardgasvrij, bewoners en bedrijven waren serieus aan de slag met warmtenetten en andere initiatieven en de Nijmeegse woningcorporaties waren bezig met het verkennen van kansen. De gemeente had behoefte aan één verhaal waarin al deze losse activiteiten een plek krijgen.

 

Onze oplossing

We hebben een klankbordgroep gevormd waarmee we in ongeveer een half jaar tijd intensief hebben samengewerkt. Met naast de gemeente zeven woningcorporaties, Liander, Nuon, Engie en Alliander DGO hadden we een grote groep mensen aan tafel. Met vertegenwoordigers van al deze partijen hebben we in zes interactieve sessies en een bewonersavond toegewerkt naar de warmtevisie.

 

Het totale proces zag er als volgt uit:

  1. Voor een goede start hebben we de raad geïnformeerd over de warmtevisie en een kick-off met bestuurders en de klankbordgroep georganiseerd.
  2. Met behulp van de Warmte Transitie Atlas zijn we met de klankbordgroep in de kansrijke oplossingen voor alle wijken in Nijmegen gedoken. Daar hebben we de planningen van de corporaties, de netbeheerder en de gemeente overheen gelegd om tot een eerste prioritering van wijken te komen.
  3. We hebben een eerste deelconcept van de warmtevisie besproken aan de hand van de selectie van wijken en input opgehaald voor het deel dat nog miste: de uitvoeringsstrategie. Daarbij stond de vraag centraal hoe de partijen na de warmtevisie samen verder gaan werken richting uitvoering. Een belangrijke stap, die heeft geleid tot het oprichten van een programma “Nijmegen Aardgasvrij”.
  4. We hebben een tussentijdse meetup met bewoners georganiseerd om ook hen mee te laten praten over de visie en hoe ze betrokken willen worden in de uitvoering. Daar kwamen goede ideeën en input voor de warmtevisie uit!
  5. Aan de hand van de input uit de klankbordgroep sessies en de meetup met bewoners hebben we een tweede concept opgesteld en besproken. Hierin zijn we tot een definitieve selectie gekomen van de eerste wijken waar Nijmegen de komende jaren samen met partners aan de slag gaat richting aardgasvrij.
  6. Nog één keer zijn we bij elkaar gekomen om de oplevering van de warmtevisie en het vervolgtraject voor te bereiden. Er is afgesproken dat de partijen vanuit het op te richten programma “Nijmegen aardgasvrij” in de wijken verder gaan werken aan een plan van aanpak en dat gezamenlijk ondertekenen om commitment te borgen.
  7. De warmtevisie is in bestuurlijke setting gepresenteerd en opgeleverd.

Tussentijds hebben we de wethouder bijgepraat over de warmtevisie en regelmatig afgestemd met de gemeente.

 

Het resultaat

We hebben stadsdeel Dukenburg en de wijken Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal (rondom de campus van de Radboud Universiteit) geselecteerd als eerste wijken om te starten met de warmtetransitie. Deze keuze en fasering van de wijken wordt ondersteund door alle partners uit de klankbordgroep. In de eerste wijken gaan projectgroepen van start. In stadsdeel Dukenburg wordt al door de gemeente en corporaties onderzocht of een collectieve verwarming mogelijk is en hoe dat georganiseerd kan worden. Daarnaast komt er een projectgroep om in de hele stad isolatiemaatregelen te stimuleren. De gemeente levert de projectleiders en een programmamanager die het programma “Nijmegen Aardgasvrij” de komende maanden verder gaat inrichten.

 

Bekijk hier de Warmtevisie van Nijmegen.

Bekijk hier onze brochure Transitievisie Warmte.