Regionale energiestrategie West Brabant

VNG en Regio West Brabant


Vraag aan ons
Zorg als onafhankelijk procesmanager dat de Green deal voor de regio West-Brabant succesvol wordt uitgevoerd en dat er aan het einde van het proces een gedragen energiestrategie ligt met een bijbehorende uitvoeringsagenda en uitvoeringsorganisatie. Daarbij is het leren tijdens het proces van groot belang en is gevraagd om opgedane ervaringen te delen via een community of practice en een landelijk lerend netwerk.

Contactpersoon

Jeroen Roeloffzen
Jeroen Roeloffzen
06 42 70 41 08 | mail

Opdrachtgever

VNG en Regio West Brabant

Tags

energie & klimaat

Om goed invulling te geven aan de gevraagde procesrol, heeft Over Morgen een aanpak in 5 stappen voorgesteld. De eerste fase was een rondje langs de velden, waarin alle stakeholders uit de vier te betrekken O’s (ondernemers, ondernemende burgers, onderzoek/onderwijs en overheid) zijn geïnterviewd over de huidige stand van zaken en hun verwachtingen bij het proces. Dit is op 10 oktober 2016 in een gezamenlijke bijeenkomst met een SWOT-analyse samengevat en omgezet naar 4 bouwstenen voor de regionale energiestrategie, te weten: Feiten & cijfers, Bewustwording & communicatie, Regionale energieprojecten en Geld & organisatie.

Vanaf dat moment is een regiegroep ingesteld waarin vertegenwoordigers vanuit de vier O’s zitting in hebben genomen en zijn per bouw steen werkgroepen gestart met uitwerking van de bouwsteen naar concrete plannen en acties. Vanaf april 2017 worden de bouwstenen samengevoegd tot een regionale strategie en in juni 2017 bespreekt de regiegroep de regionale energievisie en bekijken zij hoe verdere besluitvorming wordt ingezet. Door alle stakeholders vanaf het begin af aan te betrekken, is deze visie gedragen en voorzien van handelingsperspectief en uitvoeringskracht.

Simple Share Buttons