Omgevingsvisie Ede-Stad 2030

Gemeente Ede


Vraag aan ons
Maak een uitnodigende visie op de lange termijn stadsontwikkeling van Ede.

Contactpersoon

Dave Alberts
Dave Alberts
06 47 66 69 91 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Tags

gebiedsvernieuwing, implementatie omgevingswet

De stad verandert onder invloed van allerlei ontwikkelingen. Vergrijzing, gezinsverdunning, deeleconomie, maar ook klimaatverandering en toenemende sociale tegenstellingen. De Omgevingsvisie maakt voor Ede duidelijk hoe deze ontwikkelingen de toekomst beïnvloeden en voor welke opgaven we komen te staan. Zo komen we los van het korte termijn denken en ontstaat er een nieuw gevoel van urgentie. Door in de visie richting te geven aan de manier hoe met de ruimtelijke effecten om te gaan passend bij de eigenheid van het gebied, ontstaat de ruimtelijke agenda voor 2030.

De Stadsvisie voor Ede staat bol van ambities en doelstellingen gericht op een duurzame ruimtelijke toekomst. De visie heeft de blik vooruit, brengt structuur en samenhang en is gericht op samenwerking. Het vertelt het verhaal van een vooruitstrevende en ambitieuze stad, bezien vanuit het sociale, economische en ruimtelijke perspectief. De Stadsvisie is geen eindplan, maar een uitnodigend vertrekpunt voor uitwerking en uitvoering.

Hoe we de doelen uit de Stadsvisie gaan bereiken, gaan we de komende jaren uitvinden met alle partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de fysieke ontwikkeling van Ede-Stad. Open en actiegericht met de ambities en doelen als richtinggevend voor keuzes. De gemeente is daarbij één van de participanten. Zij zal de haar ter beschikking staande instrumenten en middelen inzetten om haar publieke taken te vervullen en op de overige onderdelen aansturen op samenwerking en het in goede banen leiden van de inhoudelijke richting. Een uitvoeringsagenda volop gebiedsgerichte participatie vormt hierbij het hulpmiddel.

Simple Share Buttons