Binnenstedelijke gebiedsvernieuwing Klein Plaspoelpolder te Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Vraag aan ons
Begeleidt de organische gebiedsvernieuwing van Klein Plaspoelpolder naar een nieuwe groene woonwijk en zorg daarbij voor een vernieuwend en interactief proces ‘in de geest van de omgevingswet’

Contactpersoon

Maarten de Vries
Maarten de Vries
06 29 62 76 40 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tags

gebiedsvernieuwing

Klein Plaspoelpolder, gelegen aan de Vliet in het hart van de gemeente Leidschendam-Voorburg, is 50 jaar geleden ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven. Kenmerkend voor het huidige gebied zijn enkele grote leegstaande kantoorgebouwen en functies die binnenstedelijk onwenselijk zijn, zoals een betonfabriek. Over Morgen heeft bij aanvang van de gebiedsvernieuwing het proces vormgegeven om met de gemeente en de huidige en toekomstige gebruikers te komen tot een breed gedragen ontwikkelvisie, die zich richt op kwaliteit en een heldere ambitie formuleert. Deze ontwikkelvisie is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.

Aansluitend hebben we gewerkt aan een ontwikkelstrategie en financiële uitwerking voor de gewenste gebiedsvernieuwing en brengen we die sindsdien in de praktijk. Het uiteindelijk doel is om van Klein Plaspoelpolder een prettig verblijfsgebied te maken. De weg hiernaartoe ligt niet vast. We werken op basis van organische gebiedsontwikkeling. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de ontwikkelvisie, maar daarbinnen houden we bewust ruimte om in te kunnen spelen op interne of externe ontwikkelingen en de actuele vraag op de lokale woningmarkt. De kern van deze vorm van gebiedsontwikkeling is om te sturen op een ambitie in plaats van een blauwdruk als einddoel, om ruimte te houden voor nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden en de wisselwerking tussen deellocaties in beheer en in ontwikkeling te faciliteren.

De gemeente speelt een faciliterende rol en bewaakt de integrale kwaliteit. Dat doen we vooral op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie, deze is erop gericht om de bestaande kwaliteiten in het gebied te versterken en onderling met elkaar te verbinden. Per deellocatie maken we een spelregelkaart. Deze spelregels zijn concreet waar moet, bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van het raamwerk in de openbare ruimte, maar verder zo abstract als kan. Zo bouwen we ruimte in om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van de expertise van de betrokken marktpartijen. Voor de gemeentelijke gronden vragen we verschillende ontwikkelaars om een aanbod te doen. Hierbij sturen we niet alleen op opbrengstmaximalisatie, maar belonen nadrukkelijk ook de kwaliteit van de ingediende plannen. Belangrijke elementen hierin zijn stedenbouwkundige inpassing in de omgeving, duurzaamheid, levensloopbestendigheid en maatschappelijke meerwaarde.

De verschillende deellocaties binnen Klein Plaspoelpolder bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling. Op deellocatie 1 is recent een groot kantoorgebouw gesloopt en wordt binnenkort een start gemaakt met de bouw van 34 eengezinswoningen. Voor deellocatie 2, 3 en 4 zijn afgelopen zomer de spelregelkaarten, een bijbehorend maatschappelijk programma en een grondexploitatie vastgesteld door het college en de raad en wordt nu de marktselectie voorbereid. Parallel daaraan werken we aan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (onder de Crisis- en Herstelwet) om de organische gebiedsvernieuwing te faciliteren.

Simple Share Buttons