Aanpak implementatie Omgevingswet

Ministerie van I&M, VNG, IPO en UvW


Vraag aan ons
Bereid met VNG, IPO, UvW en het Rijk een principeakkoord voor, dat richting en houvast geeft bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Contactpersoon

Co Verdaas
Co Verdaas
06 43 26 40 85 | mail

Opdrachtgever

Ministerie van I&M, VNG, IPO en UvW

Tags

implementatie omgevingswet

Onze oplossing
De invoering van de nieuwe Omgevingswet is een van de meest ingrijpende stelselherzieningen ooit. Het traject van voorbereiding en invoering gaat niet alleen over de integratie van meer dan 20 sectorale wetten en meer dan 100 AMvB’s. Het gaat ook over de kosten die gemoeid zijn met de invoering en de exploitatie, het werken in een digitale omgeving, het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden, de invoeringsbegeleiding, het grip krijgen op kritische afhankelijkheden in de planning, communicatie naar achterbannen en maatschappelijke partners, et cetera.

Zo’n proces kan alleen slagen door overzicht te creëren, eigenaarschap te bewerkstelligen en de kennis en kunde van de betrokken professionals op waarde te schatten. Daarnaast is het tijdig en precies schakelen tussen bestuur en organisatie cruciaal. Het resultaat mag er zijn: binnen een half jaar is er een principeakkoord waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden en dat een stevige basis legt onder de implementatie van deze ingrijpende stelselherziening.

Simple Share Buttons